ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย2 ธ.ค.62 /ของเก่าใช้งาน/ว่างๆก็ขอเรียนเชิญครับ

จันทร์ 02 ธ.ค. 2019 14:07

สวัสดียามบ่าย เพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน มาพบกันเช่นเคยนะครับ ก็สำรวมระวัง และก็ตั้งใจ ฟังในสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้บัญญัติ ไหนๆพูดเรื่อง สำรวมสังวรณ์ระวังกันแล้ว ก็มาคุยกันต่อไปเลยในเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์เราทุกคน เราทั้งหลายนั้น ที่เกิดอะไรๆขึ้นในชีวิต อันที่เป็นสิ่งที่เราไม่น่าปราถนารักใคร่ ไม่พอใจ ก็เพราะมีสาเหตุในเรื่องที่เราทั้งหลายนั้นตั้งตนกันอยู่ในความเป็นผู้ที่ยังประมาทกันอยู่ เสียเป็นส่วนมาก ความประมาทก็คือการไม่มีสติ สติแปลว่าความระลึกได้ พอเราไม่มีสติ ความระลึกได้ในสิ่งที่จะเป็นการสังวรร์ระวัง ในสิ่งที่จะเข้ามากระทบ กับ อายตะนะ ก็เลยเพลิดเพลินกันไปใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพผะและธรรมารมณ์ ( สองตัวหลังก็คือ สัมผัสอันเกิดจากกาย และอารมณ์ที่จิตนึกคิดไป) พอเราเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เข้ามากระทบเหล่านั้นแล้วเราเพลินไปกับสิ่งที่เข้ามากระทบ พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าจิตมี สัญโยคะ คือมันผูกติดกับอารมณ์ไปด้วยอำนาจ แห่งความเพลิน และพระองค์ก็ทรงตรัสว่า ความเพลินใด ความเพลินทั้งหลายนั้นคือ อุปาทาน (คือความหลงยึดมั่นถือมั่น) ตราบใดที่ยังไม่มีสติคือการระลึกได้ ความเพลินก็ไหลไปเรื่อย ๆ จนสุด คือมีอุปาทานเล้วก็จะมี ภพ มีชาติ มีชรา มรณะ ทุกขะ โทมนัสสุปายาสะ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ก็เกิดขึ้นมาด้วย วัฎจักร อย่างนี้
แต่ตราบใดที่เรามารู้ในคำสอน แล้วเฝ้าดูมันอยุ่ คือมีการสำรวมสังวรณ์ระวังมันอยู่ พอมันมีความเพลิดเพลินเกิดขึ้นมา ก็ละทิ้ง มันไป อารมณ์ที่จะเข้าไปตั้งอาศัยใน สิ่งเหล่านั้น ก็ขาดสิ้นลง สติบังเกิดขึ้นมาแทน รู้อยุ่ แต่ไม่ยึดถือไม่เข้าไปสยบมัวเมาอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น ดึงจิตกับมารู้อยู่ที่กาย ( คือลมหายใจ เข้าและออก) ความเพลินก็ขาดลง เท่ากับมีสติ อยุ่ ไม่หลงมัวเมาเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น นี่คือการที่เป็นผู้ไม่ประมาท มีการสำรวมสังวรณ์ระวัง อยู่เป็นผู้ที่ทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ คือการเอาจิตมาสำรวมสังวรณ์ระวัง อยู่ในสติปัฎฐานทั้ง4 คือ ใน กาย เวทนา จิต ธรรม อันที่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า ฐานทั้งสี่นี้ เป็นกองกุศลที่แท้จริง ใครอยากสร้างกุศลที่ให้ผลเร็วให้ผลจริง ก็ให้มาสำรวมสังวรณ์ระวังอยู่ใน สติปัฎฐานสี่ นี้ ผู้นั้นก็จักได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท มีการสำรวมสังวรณ์ระวังอยู่เป็นประจำในกองแห่งกุศล ทั้งหลาย ส่วนกองแห่งอกุศล นั้นก็คือ นิวรณ์ทั้ง๕ประการ 1. กามฉันทะนิวรณ์ (คือการที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ใน ความพอใจในกาม ทั้งหลาย) อันเป็นตัวที่ขวางกันจิตที่เข้าไปตั้งในกองกุศล ไม่ให้เข้าไปตั้งได้ 2พยาบาท คือความโกรธแค้น อันเป็นอารมณ์ที่เข้าไปตั้ง อาศัย แล้ว ทำให้จิตน้อมนึกคิดไปในการโกรธแค้น ทั้งหลาย 3.ถีนมิทะนิวรณ์ คือความง่วงเหงาหาวนอน 4.อุทธัทจะกุกุกจะ คือความฟุ้งซ้านไปแห่งจิต คิดนึกไปในสิ่งที่ไม่เป็นกองกุศล ไปคิดไปนึกอยู่ในสิ่งไม่ใช่สติปัฎฐานทั้งสี่ 5 วิจิกิจฉา คือความลังเลสังสัย อยู่ ในเรื่องราวทั้งหลายที่อกุศลวิตก ทั้งหลายทั้งปวง ตราบใดที่ยังไม่มีสติ ดึงจิตกับมารู้อยู่ในกองแห่งกุศล มีความเพลินไป ในสิ่งที่เข้ามากะทบอายตะนะทั้งหลายแล้วเพลินไปสยลมัวเมาหลงไหลอยู่ ก็ถือได้ว่า ผู้นั้น มีความประมาทแล้ว เป็นผู้ที่ยังตั้งตนอยู่ในความประมาท ไม่มีสัมปัชฌัญยะ ไม่มีสติ เมื่อตั้งตนอยู่ในความประมาทแล้ว พระศาสดาทรงตรัสว่าเขาเหล่านั้นจักต้องเป็นผุ้ที่มีความเดือดร้อนใจกายได้ในภายหลัง ใครที่ไม่อยากที่จะต้องเดือดร้อนใจ กายในภายหลัง จึงต้องพยายามตั้งตนอยู่ในความเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เป็นนิจ คือการมีสติ ตั้งอยู่บนกองแห่งกุศลที่แท้จริง นั่นก็คือ ในสติปัฎฐานสี่ คืออยู่ใน กาย เวทนา จิต ธรรม แล้วพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าการเจริญอานาปานสตินั้น เป็นการที่เอาจิตมา อยู่กับกาย กับเวทนา กับจิต กับธรรม ไปทีเดียวกัน ผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในกองแห่งกุศลอย่างแท้จริง กอง แห่งอกุศลก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาตั้งได้ ผู้นั้นจึงชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่มีสัมปัชฌัญยะ มีสติ ตั้งตนอยู่โดยความเป็นผุ้ที่ไม่ประมาท สามารถที่จะนำอภิชาและโทมัสในโลกออกเสียได้ อภิชาคือความพอใจโทมัสคือความไม่พอใจ ในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เข้ามากระทบ ก็รีบละทิ้งไป ดึงจิตมาตั้งอยู่ในกาย อยู่ในอุเบกขา โยนความพอใจ ไม่พอใจ ทั้งหลายออกไป เหลื่ออยู่แต่ความรู้สึกเฉยๆ คือไม่สุข ไม่ทุกข์ เพ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วแลอยู่ เมื่ออุเบกขามันดับลง ก็รู้ว่ามันดับ เพราะเวทนาก็เกิด/ ดับ ไม่มีอะไรที่ไม่เกิด/ดับ เมื่อเห็นซึ่ง อุเบกขามันดับ ก็รู้ว่ามันดับ เห็นมันเกิด ก็รู้ว่ามันเกิด คือการเฝ้าดูอารมณ์ที่เกิด/ดับนี้อยู่ เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา เห็นซึ่ง สัจธรรมในความเป็นจริง เมื่อจิตตั้งมั่นอยุ่ในอารมณ์ที่เห็นความเป็นจริงเหล่านั้นอยู่ ย่อมเกิดความสุข เกิดปีติ จิตตั้งมั่น ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ในสิ่งที่เห็นที่รู้อยู่ ย่อมเกิดความสลัดคืนปล่อยวางในจิตที่จะเข้าไปรับรู้ในอารมณ์ ที่กำลังจะเกิด การละทิ้งอารมณ์ อันที่กำลังที่จะไปตั้งอาศัย ในกองกุศล ทั้งหลาย แล้วปล่อยวางได้ ย่อมที่จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วจิตนี้ก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา เมื่อเห็นการเกิดดับตรงนี้บ่อยๆ ก็ย่อมปล่อยวางอารมณ์อันที่จิตจะเข้าไปตั้งอาศัยได้ ในอารมณ์นั้น บางคนก็ต้องเห็นบ่อยเห็นมาก ถึงจะเกิดความเบื่อหน่าย บางคนเห็นแค่ครั้งสองครั้งก็ปล่อยวางจิตได้ บรรลุเข้าสู่มรรคผล ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ว่า อินทรีย์ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา)ของใครคนนั้นว่ามีอยุ่มากน้อย เท่าใด พวกที่มีอินทรีย์กล้าแข็ง ก็ อาจจะไม่ต้องเสียเวลามาก ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานกันไปได้ บางพวกก็เล่นกันไป อีกเป็น 7 ชาติ ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ในแต่ละคนกันไป นี่คือประโยชน์ของผู้ที่ ตั้งตนอยู่ในความเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร เผากิเลส มีสัมปัชฌัญยะมีสติ อยู่เป็นนิจ อานิสงส์ แห่งการไม่ประมาท ในธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาบัญญัติไว้ก็มีลักษณะอาการอยู่อย่างนี้ วันนี้ก็ฝากไปใคร่ครวญพิจารณากันสั้นๆเพียงแค่นี้ ขออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 080 419 8773 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ากันมาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา สรงประภาดอนเมือง กทม.เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu
มีสินค้าใช้งานเก็บสะสมนิดหน่อยลองพิจารณากันดูครับ
1.ซีแคล้ม Record 121-4 Made in England ของเก่า มี 1 ตัว
2.สว่านไร้สาย มากีต้า DF330D ของเก่าเอาไปเป็นอะไหล่
3.สว่านไร้สาย Hyundai 12 volt.ของเก่าสภาพดี
4.
กฏกติกามารยาท ก็ตามประเพณีนิยม จองกันไว้สัก2 วันก็พอนะครับ โอนเงินเข้ามาแล้วก็แจ้งที่อยู่เข้ามาให้ทราบเพื่อจัดส่งของไปให้นะครับ สุด ท้ายนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายกันอยู่ด้วยดีตลอดมาขอให้มีความสุขขความเจริญนะครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย2 ธ.ค.62 /ของเก่าใช้งาน/ว่างๆก็ขอเรียนเชิญครับ

จันทร์ 02 ธ.ค. 2019 14:19

1.ซีแคล้ม Record 121-4 Made in England ของเก่า มี 1 ตัว ก็หากันไม่ค่อยจะได้เเล้วครับ ของเก่าเอาไปเก็บไว้ใช้งานหรือสะสม นานๆจะเจอที ขาย1100บาทรวมค่าส่ง เเป้นรองไปหากันเอานะครับ ไม่มีให้ไป นะครับ มันเป็นทั้งของหายาก เเละก็เป็นวินเทจไปเเล้วราคามันก็เลยประมาณนี้ ใครเก็บได้ก็เก็บไว้ของพวกนี้มีเเต่ราคาสูงไม่มีตกหรอกครับ ตัวนี้สภาพดีมาก เกลียวยังดีลื่นปืดไม่มีสะดุด นิ้วเดียวควงได้เลยขนาดยังไม่โดน จารบีหรือน้ำมันหล่อลื่น น้ำหนัก 1.1 กก.
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อังคาร 03 ธ.ค. 2019 06:56, แก้ไขไปแล้ว 7 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย2 ธ.ค.62 /ของเก่าใช้งาน/ว่างๆก็ขอเรียนเชิญครับ

จันทร์ 02 ธ.ค. 2019 14:32

2.สว่านไร้สาย มากีต้า DF330D ของเก่าเอาไปเป็นอะไหล่ ก่อนซื้ออ่านให้เข้าใจกันครับ สว่านตัวนี้ เป็นของเเท้ ไม่มีเเบ็ตฯไปให้ ผมทดลองดูขั้นต้น มอเตอร์ใช้งานได้ เฟืองก็หัวจับ อะไรก็ปกติ สวิทต์ก็ทำงาน เสียตรงไฟLed ไม่ติด ก็ขายกันไป 400 บาทรวมค่าส่ง ใครมีลู่ทางก็เอาไปลอง DIY กันดูครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย2 ธ.ค.62 /ของเก่าใช้งาน/ว่างๆก็ขอเรียนเชิญครับ

จันทร์ 02 ธ.ค. 2019 14:47

3.สว่านไร้สาย Hyundai 12 volt.ของเก่าสภาพดี
มี 1 เครื่อง ก่อนซื้ออ่านให้เข้าใจกันก่อนนะครับ สว่านตัวนี้เป็นเเบรนด์ของเกาหลี มีขายในห้างชั้นนำทั่วไป เเรงดี ไม่เป็นของโหลๆที่ทำกันทั่วๆไป เพราะชื่อนี้รับประกันคุณภาพ ข้อเสียก็คือ ตัวชาร์จเเบ็ตเตอรี่ไม่มีให้ไป นะครับ ก็ไปหากันเเอาข้างหน้า ผมใช้ที่ชาร์จของมากีต้า ชาร์จ อยู่ ถ้าใครต้องการก็จะขายให้ไปพร้อมกันด้วยคิดเพิ่มอีก 450 บาท เเต่ตอนนี้ก็ขายไปเเค่ ตัวสว่าน กับเเบ็ตฯ2ก้อนนี้(เเบ็ตเป็นLi-ion) ในราคา 999.บาท รวมค่าส่งซื้อใหม่ก็ตกราวๆ เกือบ2000 บาทนะครับ เเล้วเเต่ห้างประหยัดกันไปเกือบพัน ใครที่มีเครื่องชาร์จมากีต้า รุ่น 10.8 โวลท์อยู่ชาร์จรุ่นนี้ได้เลยครับประหยัดค่าใช้จ่าย กันไปได้เยอะสำหรับพวกช่างที่มีคนงานเยอะ ก็เอาไปใช้กันสภาพยังใหม่มาก อยู่ประมาณ 8-90เปอร์เซนต์
ปล..เเบตฯมีรอยเเตกร้าวอยู่ 1 ก้อนนะครับน่าจะหล่นมา ผมเอาเทปพันสายไฟปิดไว้ ไม่มีปัญหาอะไร
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อังคาร 03 ธ.ค. 2019 07:56, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย2 ธ.ค.62 /ของเก่าใช้งาน/ว่างๆก็ขอเรียนเชิญครับ

จันทร์ 02 ธ.ค. 2019 21:23

4.สว่านโรตารี่ Bosch ของเก่ามี 1 เครื่อง 2600 บาทรวมค่าส่ง เป็นสว่าน 3 ระบบ ไม่มีด้ามจับ ไม่มีกล่อง ไปหากันเอานะครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 18 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน