ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 12:16

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน ก็มาพบกันอีกครั้ง ห่างหายไปหลายวัน ก็เดินทางไปต่างจังหวัด ไม่ค่อยได้ไปไหน มานาน ได้มีโอกาสไป ก็ถือว่าโชคดี ในช่วงชีวิต ที่ยังสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนกันได้ แต่ก็มีอุปสรรคเรื่องของโรคภัย ที่มันระบาดอยู่ ในขณะนี้ ไปไหนต่อไหนก็ต้อง ระวังป้องกัน ตัวเอง กันไว้ เลยก็ทำให้การท่องเที่ยวมันไม่ค่อยจะสนุกสนานไปตามที่ควร แต่พอไปยังที่ ๆห่างไกล ความเจริญ ห่างไกลสังคมข่าวสาร มันก็เหมือนว่าหลุดไปอีกโลก ชาวบ้านร้านตลาดก็ยังคงใช้ชีวิตกันปกติ ไม่มีการตื่นตระหนกตกใจหรือวิตกกังวลอะไร สิ่งที่ชาวกรุงกลัวหรือวิตกกังวลกันอยู่ก็ เป็นเรื่องธรรมดาไปสำหรับที่นั้น ซึ่งเรื่องราวพวกนี้บางคนก็ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาเลย ซึ่งไม่จริง เพราะในครั้งพุทธกาล เรื่องพวกนี้ก็บังเกิดขึ้นมาแล้ว พระบรมศาสดาทรงได้เคยตรัสไว้ว่าภัย จากพวก โจรป่า ภัยจากอาหารข้าวปลาพฤษาหายาก ภัยจากโรคภัยระบาด ภัยจากน้ำ จากไฟ จากความแห้งแล้ง สิ่งเหล่านี้ล้วนเคยบังเกิดขึ้นมาบนโลกนี้กันแล้ว นับเป็นพันๆปี ล่วงมา และมันก็ยังคงจะบังเกิดขึ้นกันต่อไป มันไม่ได้ มีอะไรแปลกใหม่ หรือพิสดาร อะไรกันไปหรอกนะครับ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันบังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พระบรมศาสดาจึงทรงตรัสไว้ว่า อย่าได้ตั้งตนอยู่ด้วยความประมาท คำว่าประมาทในที่นี้ก็คือ การประมาท ต่อความตาย เราทุกคนล้วน ไม่รู้วันตายของเรากันได้ ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ ฉนั้นจงเตรียมความพร้อม คือความ ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาท อยู่เนืองๆ มีที่พึ่งที่อาศัย อย่างมั่นคง เที่ยงแท้ (คือสิ่งที่พระบรมศาสดาให้ยึดถือเป็นที่พึ่งที่อาศัย ก็คือพึ่งตนเอง และพึ่งธรรมะ ที่พระองค์ตรัสรู้) เพราะการพึ่งตนเอง และพึ่งธรรมได้ ก็จักมีสรณะ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต ก็จักไม่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความประมาท เพราะมีที่พึ่งพาอาศัย เอาตนเองให้หลุดรอดพ้นไปเสียได้ จากความทุกข์ ได้อย่างถูกต้องแท้จริง เพราะคนที่ไม่มีความพร้อม ในการที่จะเผชิญกับความทุกข์ (คือความเกิด แก่ และตาย) เมื่อเหตุการณ์ไม่คาดหมายบังเกิดขึ้นกับเขาหรือกับใคร ที่เขามีความรักใคร่ ยินดี ทุกข์ย่อมบังเกิดขึ้นตามมา ว่าไฉนหนอ สิ่งนี้ๆจึงบังเกิดขึ้นแก่เขา หรือคนทีเขารักใคร่ยินดี เหล่านั้น แต่ในบุคคลที่รู้ทั่วถึงพร้อมในสิ่งที่ เป็นกองทุกข์อันแท้จริง ก็จักไม่มีความทุกข์อกร่ำไห้ เสีบอกเสียใจไปกับสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นทั้งกับเขา และกับคนที่เขารักใคร่ยินดี เพราะการที่ได้มารู้ในสัจจะความจริง ที่ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ในโลกนี้ ก็ล้วนแต่อนิจจัง เป็นทุกข์ และก็ล้วนมิใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริง บังเกิดขึ้น ตั้งอยุ่ แล้วก็ทรุดโทรม สูญสลาย ไปทุกๆสิ่ง ไม่เว้นอะไรๆ การได้มาทำความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ให้เป็นไปโดยปกติ เมื่อใดที่เราทั้งหลายล้วนถูกความทุกข์ มันหยั่งเข้าแล้ว ก็จักรู้ได้ตามจริงในสิ่งที่มันก็เป็นอยู่โดยปกติของมันอย่างนั้นว่า มันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีอะไรเลยที่จะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นไปเสียได้ ยกเว้นแต่ ได้มารู้ ในความจริงอันประเสริฐ คือหนทางหลีกออกไปเสียได้จากกองทุกข์ ซึ่งมีแต่พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นที่ทรงตรัสรู้ในหลักธรรมนี้ จึงทำให้ หมู่สัตว์ที่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ ได้พบเจอหนทางออก หนีพ้นเสียได้จากความตาย เพราะการที่หนีจากความตายเสียได้ การบังเกิดใหม่จึงไม่มี เมื่อการบังเกิดใหม่ไม่มี ความแก่ชรา ความเสื่อมโทรมแตกสลายจะมีมาได้แต่ที่ไหน ฉนั้นการที่ละทิ้งภพ ชาติ เสียได้ ชรามรณะจึงหมดไป เมื่อชรามรณะไม่มี กองทุกข์ก็จบสิ้น นี่จึงเป็นเรื่องที่ผู้ที่เข้ามารู้ ใน อริยสัจ ดีแล้ว จึงเป็นผู้ที่มีที่พึ่ง ที่อาศัย อันเป็นเครื่องหลีกหนีออกเสียได้ จากกองทุกข์ อย่างแท้จริง และคนที่ได้มาทำความรู้ความเข้าใจ ในเหตุเกิดและความดับ ลงไปเสียได้จากกองทุกข์นั้น จึงเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความสำรวมระวัง เป็นผู้ที่ไม่ประมาท ในอินทรีย์ทังหลาย เมื่อถึงเวลาอันทุกข์ภัย ที่บังเกิด ก็มีความพร้อม ที่จะไม่ไปยึดถือมั่นหมายในความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นอยุ่ เพราะรู้โดยความเป็นจริงถูกต้อง ย่อมละทิ้งปล่อยวาง สิ่งที่จิตวิญญาณเข้าไปยึดถือออกมาเสียได้ แล้วเมื่อกายนั้นถึงคราวแตกทำลาย วิญญาณจึงไม่ไปแสวงหาที่บังเกิดใหม่ เพราะละทิ้งวิญญาณและนามรูปเสียได้ ขันธ์๕อันเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ นั้นถูกปล่อยวางลงไปเพราะไม่ถื่อมั่นในธาตุขันธ์ทั้งหลาย เหล่านั้นเล้ว สถานที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมขาดลง ( วิญญาณตั้งใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร) เมื่อใดที่วิญญาณไม่มีที่ตั้ง ผู้ที่หลงยึดวิญญาณอยู่ย่อมรู้ตนเองว่า ตนเองกับวิญญาณ นั้นไม่ใช่คนเดียวกัน ย่อมยินดีในตนเอง พระบรมศาสดา ตรัสว่าผู้นั้นย่อมปรินิพพานเฉพาะตน ซึ่งการที่บุคคลนั้นจะเข้าไปรู้ ในความจริง อย่างนี้ได้ก็ต้อง อาศัย การที่ได้เข้ามาศึกษามาฝึกหัด ประพฤติปฎิบัติอยู่ จนคุ้นเคย มีสัมปัชญัญยะมีสติ อยู่เป็นนิจ มีความเพียร ตั้งอยู่ในกองแห่งกุศล ซึ่งใครจะทำได้แค่ไหนอย่างไร ก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกหัดศึกษา ว่ากระทำความเพียร อยู่ในระดับใด ระดับต้นๆ ก็พวก โสดาปฎิมรรค คือพวกเดินมรรคของความเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบัน พวกที่ดีขึ้นมาอีกก็พวกที่เป็นอริยบุคคลแล้ว คือ โสดาปฎิผล ถึงแม้ยังต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงในการที่จะ เข้าสู่มรรคผลนิพพาน ก็มีระยะเวลาที่แน่นอน และมั่นคงแล้ว และก็เป็นผู้ที่มีธรรมอันไม่เสื่อม คือยังไงๆ ก็ได้ความเป็นอรหันต์ในที่สุด เป็นผู้ที่พ้นไปได้เสียแล้วจากอบายทุคติ ทั้งปวง เป็นผู้ที่ไม่ต้องมีความเดือดร้อนทั้งกายใจในภายหลัง และเป็นผู้ที่ถึงพร้อมแล้วด้วยความเป็นผู้ที่ไม่ประมาทโดยแท้ วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขออนูโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภาดอนเมือง กทม.
เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu
มีของเก่าใช้งาน ลองพิจารณากันดูครับ
1.สเปรย์ฉีดพ่นทำความสะอาด ของเก่าจาก สวีเดน
2.ซีแคล้มงานเก่า ขนาด 4 นิ้ว ราคาไม่แพง
3.โครงเลื่อยตัดเหล็ก ของเก่า มี 1 อัน
4.สว่านโรตารี่ Dewalt เสียชำรุดขายเป็นอะไหล่ มี 1 ตัว
5.
กฏกติกามารยาท ตามประเพณีนิยม จองไว้ สัก2วันก็พอนะครับ เลยถือว่าสละสิทธิ โอนเงินมาแล้วแจ้งที่อยู่จัดส่งของให้ทราบด้วยนะครับ
สุดท้ายก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่าน สวัสดีครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 12:26

1.สเปรย์ฉีดพ่นทำความสะอาด ของเก่าจาก สวีเดน เป็นงานเก่าออกไปเเนววินเทจเเล้วครับ ก่อนส่งไปผมจะเทสการใช้งานให้อีกครั้ง นะครับ ขายไป 399 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พุธ 12 ก.พ. 2020 15:39, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 12:48

2.ซีแคล้มงานเก่า ขนาด 4 นิ้ว ราคาไม่แพง ขายไป299บาทรวมค่าส่งครับ เป็นซีเเคล้มที่เป็นเหล็กหล่ออบเหนียวชนิดพิเศษนะครับ ทนต่อเเรงอัดได้ดี มีกราไฟต์สูง เรียกว่าเป็นเหล็กหล่ออบเหนียว สีเทา ราคานี้ไม่เเพงหรอกครับ คุณสมบัติทนกว่าเหล็กทั่วๆไป
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พุธ 12 ก.พ. 2020 16:19, แก้ไขไปแล้ว 6 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 13:01

3.โครงเลื่อยตัดเหล็ก ของเก่า มี 1 อัน ยี่ห้อนี้ก็เพิ่งเคยเห็นครับ งานเก่าดี เหล็กหนาด้วย ขายไป 120 รวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
kookadul
โพสต์: 1452
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 09:47
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 13:09

3 ครับ
 
MAll
โพสต์: 382
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 19 มิ.ย. 2019 22:26
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 13:10

3
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 13:26

kookadul » พุธ ก.พ. 12, 2020 1:09 pm เขียน:
3 ครับ
รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 13:27

รับทราบครับน้าต่อคิวไว้นะครับ ขอบคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 13:43

4.สว่านโรตารี่ Dewalt เสียชำรุดขายเป็นอะไหล่ มี 1 ตัว ก่อนซื้อก็อ่านให้เข้าใจนะครับ สว่านตัวนี้ทุ่นเสีย เเต่ยังพอหมุนทำงานได้อยู่เมื่อเสียไฟ การทำงานยังปกติ ถ้าเปลี่ยนทุ่น(เอาไปพันใหม่ก็น่าจะทำงานได้ปกติ ผมไปหาด้ามจับมาใส่ให้เเล้วด้วย) ใครพอมีลู่ทางเอาไป DIY ก็ลองพิจารณาดูครับ ขายไป 650 บาทรวมค่าส่งครับ-ขออภัยปิดการขายรายการนี้ไปเเล้วครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ ศุกร์ 21 ก.พ. 2020 07:51, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 13:56

5 ไขควง WERARIT Germany ของเก่ามี 1 อัน ขายไป 280 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
pickkmitnb
โพสต์: 188
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 05 พ.ย. 2017 21:47
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 15:55

1
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย12 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พุธ 12 ก.พ. 2020 16:05

รับทราบขอบคุณครับน้า ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 22 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน