ขาย อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 14:11

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน มาพบกันเช่นเคย ก็ยังโชคดีที่ไม่ได้เจ็บไข้ไม่สบายอะไร เห็นหลายๆคน ที่เราเคยรู้จัก มีชื่อเสียง ก็ป่วย เป็นไข้หวัดกัน ก็เหลือเชื่อว่าเชื้อโรคมันจะแพร่ได้รวดเร็ว ว่องไวขนาดนี้ นี่ก็นับว่าเป็นความจริง และก็เป็นความน่าแปลกใจ กันไปด้วยว่า โรคติดต่อพวกนี้นั้นมัน เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และทำไมถึงได้แพร่กระจายได้รวดเร็ว ว่องไว เรื่องนี้พระบรมศาสดาทรงมีคำตอบให้แล้ว มาตั้งแต่ 2500 กว่าปีล่วงมา ก็เกิดโรคที่แปลก โรคที่รักษาได้ยาก เป็นกันจำนวนมาก เกิดการล้มตาย กันมากมาย มีการอพยพหนีถิ่นฐานบ้านเรือนกันไป จากแหล่งที่เกิดการแพร่ระบาด ถามว่าพระบรมศาสดาทรงรู้เหตุเกิดของโรคอย่างแท้จริง ถูกต้องหรือไม่ ก็ด้วยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสความสามารถของพระองค์ มาในหลายประการ ซึ่งก็รวมถึงการรู้ ธาตุทั้งหลาย ในการอุบัติขึ้นเพราะเหตุอะไร หรือจะดับสิ้นไปด้วยเหตุอะไร ? ฉนั้น พระองค์ก็จึงรู้ว่า สมุทัยเหตุเกิด ของสรรพสิ่งนั้นมีอยู่ด้วยเหตุปัจจัยอะไร เป็นต้นกำเนิด ฉนั้นพระองค์จึงทรงบัญญัติ สิ่งจำเป็นที่ภิกษุสาวกจะพึงมี พึงใช้ ยกตัวอย่าง ผ้าก็บัญญัติให้ใช้ได้ 3ผืน เป็นหลัก นอกนั้นใช้ได้แต่ก็ต้องมีเงื่อนไข มีเหตุที่จำเป็นต้องใช้ ก็ใช้ได้ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่า ต้องใช้ประจำ การที่พระบรมศาสดาทรงไม่ได้บัญญัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นหลัก คือเป็นบริขารปัจจัยหลัก ในการดำรงค์ชีวิตของภิกขุ หรือของสาวก นั่นก็หมายถึงว่า พระองค์ทรงใช้ญาณหยั่งรู้อันไม่มีประมาณนั้น กำหนดไปรู้แล้วว่าในอนาคตกาลจนแม้สิ้นอายุขัยของพระศาสนานั้น จักไม่มีเภทภัยอะไร ที่จะมาทำให้ศาสนาของพระองค์นั้นจักต้องสูญสิ้นไปได้ หรือจะทำอันตรายต่อภิกษุสาวกของพระองค์ได้ ไปตลอด จนสิ้นคำสอนหรือสิ้นอายุของพระศาสนา อายุขัยของพุทธศาสนานั้นไม่ใช่มี อายุ แค่5000 ปี ตามที่เข้าใจกันผิดๆ คำนี้เป็นคำที่ไม่มีพระดำรัสในสิ่งที่เป็น พุทธวจน คือคำที่พระบรมศาสดาทรงตรัสออกมาจากพระโอษฐ์ ด้วยพระองค์เอง และเป็นถ้อยคำที่ไม่สอดคล้องกับหมวดธรรมวินัยบทอื่นหมวดอื่นเลย ฉนั้นพระบรมศาสดาทรงบอกแล้วว่า ถ้อยคำใดที่อ้างในพระสูตรอื่นของพระองค์ไม่ได้ เข้ากันลงกันไม่ได้กับหมวดธรรมอื่นๆ ให้สันนิฐานว่า สาวกเหล่านั้นทรงจำกันมาผิดๆ ถ่ายทอดบอกสอนกันมาผิดๆ ซึ่งมันก็จริง อายุพระศาสนาของพระองค์จะมีอายุแค่ 5000 ปีได้อย่างไร เพราะอุบาสกอุบาสิกา ในพวกที่เป็นหมู่บริษัทในพวกเทวดาก็มีอยู่ แล้วอายุของหมู่เทพบริษัท พวกนี้แค่ชั้นธรรมดาๆ ก็เป็นล้านๆปี เข้าไปแล้ว ฉนั้นคำว่าอายุพระศาสนานั้นจะมีแค่เพียง 5000ปีจึงไม่สอดคล้องกับหมู่บริษัท ของพระพุทธองค์ซึ่งประกอบด้วย ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ยิ่งถึงช่วงนี้ ด้วยแล้ว ข้อมูลคือคำสอนของพระพุทธองค์ทรงถูกเก็บบันทึกไว้ด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งมีการเก็บรักษาข้อมูลที่ซับซ้อน และยากต่อการทำลาย เหมือนสมัยก่อน แถมยังมีกลุ่มผู้ที่ศึกษาและเผยแพร่ อย่างถูกต้อง ตรงจริงและมีการกระจายข้อมูลกันไปได้กว้างไกล ดุจในครั้งที่พระบรมศาสดาทรงได้ประกาศ คำสอน คือแพร่กระจายไปได้ทั่วโลก นั่นก็หมายถึงว่า คำสอนหรือหลักเกณฑ์ในการดำรงค์อยุ่ของพระศาสนาของพระพุทธองค์นั้น ยังไม่มีทางที่จะหมดสูญ ไปได้ง่ายๆ และเหตุปัจจัยที่แท้จริงของความเสื่อมของพระศาสนาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่มากระทำ พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าก็เป็นจาก พวกบริษัทด้วยกันเองนี่แหละ ที่บิดเบือน พระสัทธรรม เกิดสัทธรรมปฎิรูป ขึ้นพระสัทธรรมที่แท้จริงก็เสื่อมสูญ หมดสิ้นไป ซึ่งข้อความนี้ก็ตรงกันกับพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อย่าได้บัญญัติ สิ่งที่ตถาคตมิได้เคยบัญญัติ และอย่าได้เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ดีแล้ว ถ้าภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญรุ่งเรืองอยู่เพียงใด ภิกษุทั้งหลายพึงไม่บัญญัติสิ่งที่ตถาคตมิได้เคยบัญญัติ และจักไม่เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้ว ยกเว้นไว้แต่สิกขาบทเล็กน้อย (คือพวกศีลในกลุ่มที่เป็นมารยาทโคจร ตามความจำเป็น) ที่ยกเรื่องราวที่พระบรมศาสดาทรงได้บัญญัติสิ่งต่างๆเอาไว้มานี้ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า ภัยพิบัติ ที่กำลังเกิดขึ้นมานี้ ไม่ได้ ร้ายแรงอะไร และเป็นโรคภัยที่เล็กน้อย เมื่อเทียบกับที่เคยบังเกิดขึ้นมา และก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรกันมากจนเกินไป ไข้หวัด มันก็หายได้ด้วยภูมิคุ้มกัน ที่เราสร้างกันขึ้นมาเอง ร่างกายเรานั้นเป็นหมอที่เก่งที่สุด กว่าหมอหรือยาใดๆ ฉนั้น ก็จะมีพระสูตรอีกหนึ่งพระสูตร ที่พระศาสดาทรงให้ท่านอานนท์ นำสัญญา 10ประการไปบอกแก่ภิกษุ คิลิมานนท์ ว่าผู้ที่ป่วยไข้รายใดถ้าได้ฟังสัญญาทั้ง10ประการนี้แล้ว อาการไข้เจ็บป่วยจักทุกเลาจักหายไปได้ตามควรแก่ฐานะ ( คือถ้าผู้นั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตาย) อาพาททั้งหลายก็จะระงับไปตามควรแก่ฐานะ ซึ่งสัญญาทั้งหลายก็มีอยู่ด้วยกัน ดังนี้ อาพาธสูตร(พระคิริมานนท์อาพาธ)สัญญา ๑๐ ประการ
[๖๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ท่านพระคิริมานนท์อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนักครั้งนั้นแล
ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธ ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่าน พระคิริมานนท์ยังที่อยู่เถิด พระเจ้าข้า ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา ๑๐ ประการ
แก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนั้น
เป็นฐานะที่จะมีได้ สัญญา ๑๐ประการเป็นไฉน คือ
อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจสัญญ๑อนาปานัสสติ ๑ ฯดูกรอานนท์ ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ด้วย ประการอย่างนี้
ดูกรอานนท์
นี้เรียกว่าอนิจจสัญญา ฯ
ดูกรอานนท์
ก็อนัตตสัญญาเป็นไฉน
ดูกรอานนท์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี
อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า
จักษุเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตา
หูเป็นอนัตตา เสียงเป็นอนัตตา
จมูกเป็นอนัตตา กลิ่นเป็นอนัตตา
ลิ้นเป็นอนัตตา รสเป็นอนัตตา
กายเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา
ใจเป็นอนัตตา ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา
ย่อมพิจารณาเห็น โดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลาย
ทั้งภายในและภายนอก ๖ ประการ เหล่านี้ ด้วยประการอย่างนี้
ดูกรอานนท์
นี้เรียกว่า อนัตตสัญญา ฯ
ดูกรอานนท์
ก็อสุภสัญญาเป็นไฉน
ดูกรอานนท์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแล เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป
เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มด้วยของไม่สะอาด
มีประการต่างๆ ว่า ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เยื่อในกระดูก ม้าม เนื้อหัวใจตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย
อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร
ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้
ด้วยประการดังนี้
ดูกรอานนท์นี้เรียกว่าอสุภสัญญา ฯดูกรอานนท์ ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธต่างๆ จึงเกิดขึ้นในกายนี้ คือโรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปากโรคฟัน โรคไโคหืด โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เซื่องซึม โรคในท้องโรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลากโรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคหิดเปื่อย โรคหิดด้าน โรคคุดทะราด หูดโรคละออง บวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริมโรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐานอาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต อาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรม ความหนาว ความร้อน ความหิว ความระหายปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ ด้วยประการดังนี้
ดูกรอานนท์
นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญา ฯ
ดูกรอานนท์
ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน
ดูกรอานนท์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำให้หมดสิ้นไป ย่อมทำให้ถึงความไม่มี ซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำให้หมดสิ้นไป ย่อมทำให้ถึงความไม่มี ซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำให้หมดสิ้นไป ย่อมทำให้ถึงความไม่มี ซึ่งวิหิงสาวิตก อันเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำให้หมดสิ้นไป ย่อมทำให้ถึงความไม่มี ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้า อันเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นแล้ว
ดูกรอานนท์
นี้เรียกว่าปหานสัญญา ฯ
ดูกรอานนท์
ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน
ดูกรอานนท์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ธรรมเป็นที่สำรอกกิเลสธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์
ดูกรอานนท์
นี้เรียกว่าวิราคสัญญา ฯ
ดูกรอานนท์
นิโรธสัญญาเป็นไฉน
ดูกรอานนท์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ธรรมเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์
ดูกรอานนท์
นี้เรียกว่านิโรธสัญญา ฯ
ดูกรอานนท์
สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเป็นไฉน
ดูกรอานนท์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละอุบาย และอุปาทานในโลก อันเป็นเหตุตั้งมั่น ถือมั่น และเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเว้น ไม่ถือมั่น
ดูกรอานนท์
นี้เรียกว่าสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ฯ

ดูกรอานนท์
สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉน
ดูกรอานนท์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมอึดอัด ย่อมระอา ย่อมเกลียดชังแต่สังขารทั้งปวง
ดูกรอานนท์
นี้เรียกว่าสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ฯ

ดูกรอานนท์
อานาปานัสสติเป็นไฉน
ดูกรอานนท์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี นั่งคู้บัลลังก์
ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า
เธอเป็นผู้มีสติหายใจออก เป็นผู้มีสติหายใจเข้า
เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็
รู้ชัดว่า หายใจเข้ายาว
เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่า หายใจออกสั้น
หรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่า หายใจเข้าสั้น
ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวง(ลมหายใจ) หายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักระงับกายสังขาร (ลมหายใจ) หายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักระงับกายสังขาร หายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักกำหนดรู้ปีติหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักกำหนดรู้ปีติหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักกำหนดรู้จิตตสังขาร (เวทนา)หายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักระงับจิตตสังขารหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักระงับจิตตสังขารหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักกำหนดรู้จิตหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักกำหนดรู้จิตหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักยังจิตให้บันเทิงหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักตั้งจิตให้มั่นหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักตั้งจิตให้มั่นหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักเปลื้องจิตหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักเปลื้องจิตหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า
จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า
จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจออก
ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจเข้า
ดูกรอานนท์
นี้เรียกว่าอานาปานัสสติ ฯ
ดูกรอานนท์
ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้ว กล่าวสัญญา ๑๐ ประการนี้แก่
คิริมานนทภิกษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ฯ
ลำดับนั้นแล
ท่านพระอานนท์ได้เรียนสัญญา ๑๐ ประการนี้
ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยังที่อยู่
ครั้นแล้วได้กล่าวสัญญา ๑๐ ประการแก่ท่านพระคิริมานนท์
ครั้งนั้นแล อาพาธนั้นของท่าน พระคิริมานนท์สงบระงับโดยพลัน
เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนี้
ท่านพระคิริมานนท์หายจากอาพาธนั้น ก็แลอาพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคิริมานนท์ละได้แล้วด้วยประการนั้นแล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสจิตตวรรคที่ ๑พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต บรรทัดที่ ๒๕๙๗ - ๒๗๑๑. หน้าที่ ๑๑๑ - ๑๑๖.
และอีกประการหนึ่งภิกษุสงฆ์นั้น เป็นผู้ที่เข้าถึงอาชีพขอทาน ตามที่พระบรมศาสดาทรงได้ตรัสไว้ ฉนั้นการที่จะไปเลือกอาหาร เลือกรับไม่รับ สิ่งที่เขาถวายทานให้มานั้นก็เป็นไปได้ยาก ถ้าเกิดเหตุการณ์ระบาดรุนแรง จนกระทั่งพระสงฆ์ถึงกับออกไปบิณฑบาตรไม่ได้ นั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อน และก็จักไม่บังเกิดขึ้นได้แน่นอน เพราะพระบรมศาสดาทรงรู้อนาคตกาลทั้งหมด ดีแล้ว จึงไม่ได้ทรงบัญญัติเรื่องพวกนี้เอาไว้ว่า ในคราวเกิดโรคระบาดใหญ่ให้ภิกษุสงฆ์นั้นต้องบิณฑบาตรอย่างไร พระองค์ไม่เคยมีบัญญัติเรื่องพวกนี้ไว้ นั่นหมายถึงเหตุการณ์ที่เรากลัวกันไปมาก มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และอีกอย่าง เชื้อโรคมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่มันก็ต้องอาศัย สิ่งที่มันจะเจริญเติบโตได้ดี อยู่กับมันได้ ถ้ามันเจอสิ่งที่ไม่ใช่ธาตุเดียวกับมัน ๆก็อยู่ไม่ได้ พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า ธาตุทั้งหลายย่อมเข้ากันได้โดยความเป็นธาตุ ฉนั้น โควิค-19 มันไม่ชอบอะไร เราก็ทำในสิ่งที่มันไม่ชอบ หรือกระทำในสิ่งที่มันไม่คุ้นเคย มันเป็นสัตว์เดรัชฉานชนิดหนึ่ง ฉนั้นมันจะไม่สามารถรู้ธรรมะได้ เราประพฤติปฎิบัติตนเป็นผู้มีธรรมะ รักษาศีล เจริญภาวนา ธาตุขันธ์ของเราก็ประกอบพร้อมไปด้วยความบริสุทธิ ไปโดยปริยาย ความบริสุทธิ์ ก็ไม่เข้ากันกับสิ่งที่มันสกปรก ฉนั้นพวกเชื้อโรคอะไรๆมันก็อยู่ไม่ได้ เพิ่มจำนวนไม่ได้ มันก็ต้องไปเอง นี่ก็ไม่ใช่เป็นความเชื่องมงายหรือเป็นไสยศาสตร์อะไรมันเป็นความจริง เป็นตรรกะ เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ตรวจสอบได้ แล้วก็ยังจะมีอีกพระสูตรที่เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงไปเยี่ยมภิกษุป่วยไข้ ที่ไม่มีใครดูแล พระองค์ทรงเข้าไปดูแล ด้วยพระองค์เอง แล้วจึงตรัสว่าพวกเธอ ทำไมถึงปล่อยให้หมู่ภิกษุป่วยไข้ ไม่ได้รับการดูแล แล้วตรัสอานิสงส์ภิกษุที่ดูแลภิกษุป่วยไข้ ด้วยกัน ว่าจะมีอานิสงส์เทียบได้กับได้ดูแลพระพุทธองค์ นั้นมีอานิสงส์เท่ากัน และตรัสให้ภิกษุดูแลซึ่งกันและกันในยามป่วยไข้ ไม่ทอดทิ้งกัน ฉนั้นนี่ก็เป็นการยืนยันได้อีกว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันจะอันตรายจนขนาด คนที่ใกล้ขิดนั้นจะดูแลซึ่งกันและกันไม่ได้ ถ้ามีการระวังป้องกันที่ดีพอ พระพุทธองค์ทรงเป็นสัพพัญญู รู้แจ้งโลก ก่อนจะบัญัติอะไรตรัสอะไรไว้ ซึ่งทุกอย่างมันจะเป็นอกาลิโก คือถูกต้องเป็นจริงไปตลอดกาล ฉนั้น ไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงตรัสบอกสอนเอาไว้ผิดหรือพลาดอย่างแน่นอน และการที่จะป้องกันเชื้อโรคพวกนี้ได้ดี ก็คือการมี ศีล มีสมาธิ มีปัญญา ก็ป้องกันโรคภัยอันตรายได้ทุกอย่าง ไปในตัวอยุ่แล้ว ยกตัวอย่างในเรื่องการทำสมาธิ คือการรู้ลมหายใจเข้าออก มีสติระลึกรู้อยู่ในลมหายใจ ไม่ส่งจิตให้ไปรู้ในสิ่งอื่น นั้น พระบรมศาสดาทรงเปรียบด้วยนายช่างกลึง หรือลูกมือของนายช่างกลึง ทีเมื่อเขาชักเชือกกลึงสั้น ก็รู้ว่าชักเชือกกลึงสั้น เมี่อชักเชือกกลึงยาว ก็รู้ว่าชักเชือกกลึงยาว การที่รู้ว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้สั้นหรือยาวนั้น ก็เท่ากับว่า เป็นการน้ำเอาลมที่ประกอบด้วยอ็อกซิเจนบริสุทธิเข้าไปในร่างกาย ซึ่งลมเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกายของเราที่สุด การตั้งใจ ทำความรู้ในสิ่งที่มันจำเป็นอยู่อย่างนี้ มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วว่า เลือดที่เป็นตัวส่งผ่านแร่ธาตุ ส่งผ่านสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปหล่อเลี้ยงร่างกาย นั้นมันทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เพราะเราไม่ได้มัวไปคิดไปนึกเรื่องอื่น สูบลมหายใจเข้าไปหล่อเลี้ยง สมอง หัวใจ ปอด ตับ อะไรต่อมิอะไรอย่างต่อเนือง สงบนิ่งไม่ติดขัดหรือมีอะไรมาทำให้การหมุนเวียน มันขาดตอนหายไป นี่จึงเป็นเหตุให้เลือดมันมีประสิทธิภาพสูง จึงสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะไรที่ไม่ดีมันก็ขับออกมา ซึ่ง เราจะสังเกตุว่าคนที่ทำสมาธิได้ดี ผิวพรรณก็จะผ่องใส หน้าตาก็จะเปล่งปลั่งดูผิดจากบุคคลโดยทั่วไป ซึ่ง ต้นตอสาเหตุก็เกิดจากเหตุปัจจัยที่มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้ นี่แหละ ในช่วงที่ผู้คนหวาดกลัววิตกกังวลกันอย่างนี้อยุ่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไร กันก็มารักษาศีลเจริญภาวนา ทำปัญญาคือเห็นในความเกิดดับ ในองค์สมาธิ กันไป สู้โรคภัยได้ แถมเผลอๆได้ดวงตาเห็นธรรม กันได้ เข้าไปอีก แต่สำหรับคนที่จะต้องหมดอายุขัย สิ้นเวรสิ้นกรรม จะมีโรคภัยหรือจะไม่มีก็ตาม มันก็ต้องเป็นไปตามกรรม ของบุคคลนั้น จะมียาดี หมอดี อะไรดีอย่างไรก็หนีกรรม ที่เขากระทำไว้ไม่พ้น วันนี้ก็เอาไปพิจารณากันตามฐานะ ความรู้ความสามารถ ขอความสุขความเจริญจงมีจงบังเกิด แก่เพื่อนสมาชิกทั้งหลาย ขอออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph โอนเงินชำระค่าสินค้าเข้ามาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภาดอนเมือง กทม. เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของเก่าใช้งานลองพิจารณากันนะครับ
1.วิทยุสำหรับช่าง Makita BMR 100 ของเก่า มี 1 เครื่อง
2.สายชาร์จน้ำยาแอร์ 134 ของเก่าเอาไปใช้งาน
3.กล่องเปล่าใส่สว่านไร้สาย Bosch ของเก่าสภาพดีมี 1 ใบ
4.ซีแคล้ม 5 นิ้ว Berent ของเก่าเอาไปใช้งาน คุณ อาคม สถานะโอนเงินเเล้วส่งของไปให้เเล้ว
5เครื่องวัดระยะเลเซอร์ Eco Dist Pro
6.กรรไกรตัดสังกระสี ของเก่าขายถูกๆ คุณ Ppon59 สถานะโอนเงินเเล้วส่งของไปให้เเล้ว
กฏกติกามารยาทตามประเพณีนิยม จองไว้ 2วันเลยแล้วถือว่าสละสิทธิ์ ผู้ทีต่อคิวจะได้สิทธิ์ไปตามลำดับ โอนเงินเข้ามาแล้วแจ้งที่อยุ่ส่งของพร้อมเบอร์โทรให้ทราบด้วยนะครับ ท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายอุดหนุน ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ เสาร์ 21 มี.ค. 2020 06:19, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ลุยฝุ่น
โพสต์: 1692
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 09 ก.ย. 2017 08:49
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 14:45

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆครับ ธรรมมะ ชนะ COVID -19
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 14:58

1.วิทยุสำหรับช่าง Makita BMR 100 ของเก่า มี 1 เครื่อง ก่อนซื้อก็อ่านให้เข้าใจนะครับ เป็นวิทยุไซด์งาน ของมากีต้า ก็เปิด AM /FM มีช่องสำหรับเสียบไลน์อินพุช เข้ามาได้ ผมดูยูทูปก็ใช้เเจ็ค 3.2 เสียบลิงค์ไปที่มือถือเชื่อมต่อสัญญาณเข้ามา เปิดเพลงจากยูทูปได้ (ยังไม่ได้ทดลองครับหาอุปกรณ์อยู่) อเเดปเตอร์ ไฟ220 ที่จ่ายใช้ไฟ 12 โวลท์เข้าไปในเครื่องไม่มีนะครับ ไปหากันเอาเอง ถ้าผมหาได้จะเเถมไปให้ เสาอากาศไม่ใช่ของเดิมผมเอาของตัวขยายสัญญาณไวไฟใส่เเทนไปให้ครับใช้เเทนกันได้อยู่ มีที่ล็อคฝาเปิดปิดที่ใส่เเบตฯหักไป 1 ข้าง เเต่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานอะไรหรอกครับ ซื้อใหม่ราคาหลายพันครับ ใครที่หาอยู่ก็พิจารณาดู ผมขายไปในราคา 1550บาทรวมค่าส่งครับ ปล.ราคานี้ไม่เเถมเเบตฯ ไปให้นะครับ เพราะราคาเเบตฯเเต่ละรุ่นของมากีต้าเเพงกว่านี้อีกเท่าตัว ก็สำหรับคนที่มีอุปกรณ์ของมากีต้ารุ่นพวกนี้อยู่เเล้วจะดีมากครับ ซื้อใหม่ราคาไม่ต่ำกว่า 6250 บาทครับรุ่นนี้อย่ากระพริบตา ผมอาจจะลดราคาลงไปอีกถ้ายังไม่มีใครซืิ้อคอยเข้ามาดูกันนะครับ
ประโยชน์ของการฟังวิทยุก็มีเยอะอยู่นะครับ ทำให้ที่ทำงานไม่ดูเครียด ผ่อนคลาย เจ้านายที่มีวิสัยทัศน์ มักไม่พลาดเรื่องพวกนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พฤหัสฯ. 19 มี.ค. 2020 00:13, แก้ไขไปแล้ว 7 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 15:04

ลุยฝุ่น » พุธ มี.ค. 18, 2020 2:45 pm เขียน:
ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆครับ ธรรมมะ ชนะ COVID -19
สวัสดีครับน้าลุยฝุ่น ขอให้มีความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในธรรมะนะครับ ธรรมะชนะทุกเรื่องครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 15:25

2.สายชาร์จน้ำยาแอร์ 134 ของเก่าเอาไปใช้งานจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันใช้กับรถยนต์หรือว่าอะไร เห็นเพียงตัวเสียบที่มันเหมือนกันก็เดาเอาว่าคงจะใช้กับพวกน้ำยาเเอร์รถยนต์ ผมไม่ใช่ช่างรถยนต์ ก็ไม่เคยซ่อมเเอร์รถยนต์หรอกครับ ขายไป ในราคา300 บาทรวมค่าส่งของยังสภาพใหม่อยู่ครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2020 16:34, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
dawich
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 13:51
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 15:30

สาธุครับ.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 15:56

ปิดการขายเเล้ว 3.กล่องเปล่าใส่สว่านไร้สาย Bosch ของเก่าสภาพดีมี 1 ใบขายไป 350บาทรวมค่าส่งครับ สภาพยังดีมากเป็นของเเท้ผลิตที่มาเลเซีย รุ่นดูตามภาพเลยครับ ซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นก็ยังเสื่อมราคา ยังชำรุดเสียหายได้ เเต่กล่องใส่สภาพดีๆ ก็ใช้ไปจนสว่านพังนั่นเเหละครับ ราคาสว่านตัวนี้ซื้อใหม่ก็ 2800-2900 บาทถึงจะได้กล่องใบนี้สักใบ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พฤหัสฯ. 19 มี.ค. 2020 09:14, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 15:57

dawich » พุธ มี.ค. 18, 2020 3:30 pm เขียน:
สาธุครับ.
ขอนุโมทนา สาธุๆ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 16:07

4.ซีแคล้ม 5 นิ้ว Berent ของเก่าเอาไปใช้งาน ของเก่าขายไป 199บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 16:18

5เครื่องวัดระยะเลเซอร์ Eco Dist Pro ก็เป็นของพวกๆกันเขาฝากมาราคาค่อนข้างจะเเรง เพราะเป็นของเกือบใหม่ เขาซื้อมาเเล้วใช้งานได้เเค่ครั้งสองครั้ง เเล้วก็ไม่ได้ใข้ ถ่านที่ติดมาจากโรงงานยังมีอยู่เลย ผมเพิ่งเปลี่ยนให้ ตอนที่ถ่ายรูป ผลิตจากฮังการี เเต่เเบรนด์นี้เป็นของเยอรมัน คุณภาพเชื่อถือได้ ใช้งานดี บอกระยะได้50เมตร หาพื้นที่ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หาปริมาตร ก็ไปเสริซดูคุณสมบัติกันเอาเองสมัยนี้ไม่ต้องอธิบายกันมาก ขายไป 4500บาทรวมค่าส่งเเบบด่วนพิเศษ ซื้อใหม่ก็ประมาณ 5-6000บาทครับ ตามเเต่ร้านที่จำหน่าย รับรองได้ครับเป็นของเกือบได้ของใหม่ประหยัดไปเยอะครับ สำหรับคนที่เป็นช่างสมัยใหม่ เเละช่างมืออาชีพ จะทำงานอะไรก็ได้สารพัด ปูกระเบื้อง มุงหลังคา เทพื้น ตีผัง หาฉาก คำนวณปริมาตรความเย็น ในห้อง สะดวกมากมาย ครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2020 19:53, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 16:31

6.กรรไกรตัดสังกระสี ของเก่าขายถูกๆ สองอัน 200 รวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
นายอาคม
โพสต์: 473
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ต.ค. 2017 22:15
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 16:48

4
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 17:03

รับทราบขอบพระคุณอย่างสุงนะครับน้าขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
บัณฑิต
โพสต์: 295
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 07 ต.ค. 2019 10:06
ที่อยู่: บัณฑิต​ จันทร์กล้า 84​ หมู่19​ บ้านคลองวัดไร่เหนือ​ ต.บางระกำ
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 20:49

ต่อ4
:) พชร​ มานี้สิ :)
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 21:29

ขอบพระคุณอย่างสุงนะครับน้า ไม่ทันเเล้วนะครับ ไว้โอกาสหน้าคงได้รับใช้ ให้บริการ ขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
Ppon59
โพสต์: 477
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:16
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 21:41

6
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11801
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 18 มี.ค.63/ของเก่าใช้งาน / เรียนเชิญครับ

พุธ 18 มี.ค. 2020 23:34

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับน้า

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 35 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน