ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 15:11

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน พบกันอีกครั้ง ก็เป็นโอกาสที่ดี ตั้งใจ ใคร่ครวญในธรรมะของพระบรมศาสดา ไปด้วยกันนะครับ การสาธยายธรรมะนั้น มีประโยชน์ไปทั้งสองฝ่ายก็คือคนที่บรรยาย ก็มีโอกาสในการที่จะบรรลุในธรรมนั้นคือ บรรยายไปก็เกิดความเข้าอกเข้าใจ มากยิ่งขึ้นไปๆ เพราะในความจริงอันประเสริฐนั้น จะซ้อนไว้ซึ่ง ความถูกต้อง ที่มันเป็นลำดับขั้นตอน ไปคือ มีตั้งแต่ ขั้นต้นไปจนถึง ที่สุด ยกตัวอย่าง พระอรหันตร์นั้น จะรู้ความจริง อันประเสริฐ นั้นจนถึงที่ขั้นที่สูงที่สุด ท่านก็จึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันตร์แล้ว คือไม่มีสิ่งใดที่ท่านไม่รู้จริง ในเรื่อง มรรคผลนิพพานอีกต่อไป แต่พระอรหันตร์ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ ในเรื่องที่ตนเอง ยังไม่รอบรู้ ไปได้หมดทุกเรื่อง เหมือน พระอรหันตร์ที่เป็น พระพุทธเจ้า นั้นมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน จะเสมอกันก็แค่วิมุตติ คือการหลุดพ้น หลุดพ้นจากอะไร ก็หลุดพ้นไปได้แล้วจาก กองทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง แต่ความรู้ ความสามารถนั้น พระบรมศาสดาทรงมี แตกต่าง จากสาวก แตกต่างจากปุถุชน อย่างมากมายมหาศาล และการที่จะมีความรุ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ใน อิทธิปาฎิหาริย์ ใน อเทสนาปาฎิหาริย์ และในอนุสาสนีย์ปาฎิหาริย์ นั้น ก็ล้วนแต่มีอยู่แตกต่างกัน สาวกบางพวกก็เป็นพวกที่เลิศไปคนละด้าน บางพวก ก็กระทำอิทธิวิธี ใดๆไม่ได้เลย แต่ก็เป็นเลิศทางปัญญา ยกตัวอย่างอัครสาวกอย่างพระสารีบุตร ก็ไม่สามารถที่จะกระทำอิทธิวิธี คือ มีการแสดง อิทธิปาฎิหาริย์ และอเทสนาปาฎิหาริย์ได้ ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ล้วนแต่เป็นวาสนาบารมี ของแต่ละคน อันมีอยู่ไม่เท่ากัน จะกระทำได้ก็ต้อง สร้างวาสนาบารมีไว้ จึงจะประกอบด้วยเหตุปัจจัย ในการที่จะได้ซึ่งสิ่งที่ อยู่นอกเหนือไปจากสิ่งที่ปุถุชนทั่วไป พึ่งจะรู้จะเห็นได้ ซึ่งเรื่องพวกนี้ ก็ต้องใช้การฝึกหัด ศึกษา ด้วยความพวกเพียร อุตสาหะ ในธรรมะเหล่านั้น ยกตัวอย่าง ผุ้ที่จะได้ อิทธิวิธี ในการที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่า ผู้ที่จะกระทำเรื่องพวกนี้ได้ ก็จะต้องได้ สมาธิในลำดับฌาณที่4ถึงจะกระทำอิทธิวิธีทั้งหลายทั้งปวงได้ แต่ก็ไม่ใช่ผุ้ที่ได้ฌาณที่4ทุกคนจะกระทำอิทธิปาฎิหาริย์กันได้ทุกคน คนที่ได้ฌาณสมาธิในฌาณที่4 บางคนก็ไม่สามารถที่จะกระทำ อิทธิปาฎิหาริย์ได้ ถ้าอยากได้ ก็ต้องอาศัย ความเชี่ยวชาญ ชำชองในการที่จะฝึกหัดศึกษา ลงไปในรายละเอียด นี่จึงเป็นที่มาว่า บางคนบรรลุคือเข้าถึงในธรรมข้อนั้นๆดีแล้ว แต่ก็ยังไม่ชำชองชำนาญ ยังมีอะไรที่ยิ่งไปกว่านั้นอีก ที่จะสามารถค้นหาและเข้าถึงได้ นี่จึงเป็นที่มาว่า ลำดับขั้นที่จะได้ความบรรลุนั้นก็ยังมีอยู่อีก หลังจากที่บรรลุในข้อธรรมเหล่านั้นแล้วก็ตาม ซึ่ง ตรงนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ใน อานิสงส์ของการที่เป็นผุ้ที่อยู่เป็นที่ ไม่เที่ยวเดินทางไปไหน ย่อมบรรลุในสิ่งที่ยังมิได้บรรลุ และยังที่จะเชี่ยวชาญชำชองแม้ในบางสิ่งที่บรรลุแล้วนั้น ยิ่งขึ้นไปอีก
ฉนั้นการใคร่ครวญ การนำธรรมะมาทบทวนประพฤติปฎิบัติ อยู่เนืองๆ นั้น ก็ล้วนแต่เป็นเหตุ ที่จะกระทำเรี่องพวกนี้ให้บังเกิดขึ้นมาได้ นี่ก็จึงเป็นที่มาว่า ทำไม???? ผมเองมานั่งสาธยาย สิ่งเหล่านี้อยู่ได้ทุกครั้ง ๆ ไม่เบื่อหน่าย ไม่รำคาญหรืออะไรบ้างเลยหรือ ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบให้แก่หลายคนที่ยังสงสัย ว่าเพราะอะไรถึงขยันบรรยายธรรม คนเราพฤติกรรมมันจะฟ้อง ในเรื่องจิตที่มันคิด มันนึก มันหมกหมุ่นมันสนใจอยู่ในเรื่องนั้นๆ ตรงนี้ก็ไม่มีไครที่จะเถียงกันไปได้หรอกครับ เพราะร่างกายนั้นมันแสดงอาการ กิริยา วาจา ท่าทางได้ ก็ล้วนแต่จิตมัน ส่งออกมา คนที่จะดี จะเลวได้ ก็อยุ่ที่การกระทำ ก็คือ กรรม ซึ่งก็มี อยู่ 3 ทาง คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ซึ่งบางคนก็ไม่พูดไม่จา ไม่ทำอะไรเลย คืออยู่ เฉยๆ ก็คิดว่าดีที่สุดแล้ว เพราะการอยู่เฉยๆ นั้นคือไม่มีกรรมอะไรจะบังเกิดขึ้นมาได้เลย ก็เท่ากับ เป็นผุ้ที่ดีที่สุดแล้ว แต่การจะอยู่เฉยๆได้ โดยไม่มี แม้แต่อกุศล ในทางจิต คือมโนกรรมได้นั้น ก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้มาก่อนว่า มโนกรรมนั้น ให้ผลหนักที่สุด ฉนั้นคนที่จะอยู่เฉยๆได้โดยถูกต้อง ก็ต้องละ อกุศลกรรม ทางใจ แล้วก็สร้างกุศลกรรมทางใจ ที่ให้ผลหนักด้วยเช่นกัน ผู้นั้นถึงจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่วางเฉย คืออยู่ในอุเบกขาได้อย่างถูกต้องแท้จริง ไม่ใช่อยู่เฉยๆแต่ในทางภายนอก ส่วนภายใน (จิต) ยังฟุ้งซ่าน ยังไม่มีที่ยึดเหนี่ยว ไม่มีที่พึงอาศัยอย่างถูกต้องแท้จริง ซึ่งเรื่องทุกอย่างที่กล่าวมามันก็ล้วนถูกถ่ายทอดออกมาในพฤติกรรม ของผู้นั้น อยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างง่ายๆ ตัวผมเอง ถ้าไม่ใคร่ครวญพิจารณาอยู่ในเนื้อธรรม ไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฎิบัติอยู่ จะเอาความรู้ ความเห็นที่ไหนมาสาธยาย ตรงนี้ตัวพฤติกรรมมันก็จะฟ้องของมันเองอยู่แล้ว ถ้าใครก็ตามที่สังเกตุ ก็พอจะรู้จะทราบไปได้เอง ไม่ได้ยากเย็นอะไร และอีกอย่างคนที่ประพฤติปฎิบัติธรรมอยู่ด้วยกัน ก็ย่อมมองเห็นคนที่ประพฤติปฎิบัติธรรมอยู่ด้วยกัน เพราะพฤติกรรมมันก็จะเหมือนกัน (คือจะรู้ว่าธรรมใดมีในตน ธรรมนั้นก็มีอยู่ในผู้อื่น ส่วนธรรมใดไม่มีในตน ธรรมนั้นก็ไม่มีในผู้อื่น นี่คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่า สัปบุรุษย่อมมองเห็นซึ่งสัปบุรุษด้วยกัน ก็เพราะธรรมใดมีอยุ่ในเรา ธรรมนั้นเราก็ย่อมมองเห็นว่าธรรมเหล่านั้นก็มีอยุ่ในผู้อื่น ) ส่วนผุ้ที่ไม่ใช่ผุ้ที่ประพฤติปฎิบัติอยู่ในธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ เราก็ย่อมที่จะมองเห็นได้ว่า ธรรมใดที่มีอยู่ในเรา(ซึ่งเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ถูกต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงแล้ว เราก็จะรู้ว่าธรรมนั้นไม่ได้มีอยุ่ในผู้อื่น ตรงนี้ เป็นฐานะ ที่ใครๆ ก็ย่อมที่จะรู้จะเห็นได้ ถ้าผู้นั้น นำธรรมะของพระพุทธองค์ ที่ถูกต้องแท้จริงไปประพฤติปฎิบัติ เพราะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแต่เป็นความจริง ใครนำไปประพฤติปฎิบัติ ย่อมให้ผล อย่างเดียวกัน ไม่ให้ผลเป็นอย่างอื่น ยกตัวอย่างว่า เราเป็นผู้รักษาศีล ก็ย่อมมองเห็นว่าใครไม่เป็นผู้ที่รักษาศีล นี่คือตัวอย่างง่ายๆ เพราะกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ของคนที่รักษาศีลกับคนที่ไม่ได้รักษาศีล (ยกตัวอย่างศีล๕)นั้นย่อมที่จะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิง คนที่มีเขามีศีลเขาก็ย่อมสำรวมสังวรณ์ระวัง ใน กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมของเขาให้อยุ่ในกรอบของศีลที่เขารักษา ส่วนคนที่ไม่รักษาหรือไม่ประพฤติปฎิบัติอยู่ในศีล กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมก็ย่อมที่จะแตกต่างกันไปนี่จึงเป็นที่มาว่า ทำไม??? สัตบุรุต ถึงย่อมที่จะมองเห็นซึ่ง สัตบุรุษด้วยกันได้ และสัตบุรุษ นั้นก็ย่อมมองเห็นซึ่งผุ้ที่ไม่ใช่สัตบุรุษ ได้อีกเช่นกัน ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลย ย่อมมองไม่รู้ มองไม่ออกว่าใครเป็นใคร หรือใครเป็นอย่างไร ???? นี่ก็เป็นความจริง ในสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้บัญญัติบอกสอนเอาไว้ ในเรื่องของการมองผู้ที่อยุ่ในธรรมวินัยของพระองค์ว่าจะดูอย่างไร จะรู้อย่างไร ? ว่าใครประพฤติปฎิบัติอยู่ในธรรมวินัยของพระองค์ อันเป็นสิ่งที่มองได้ยาก สำหรับปุถุชนทั่วไป ก็ไม่สามารถที่รู้ได้เลยว่าใครคือผู้ที่ประพฤติดี ปฎิบัติตรง ปฎิบัติควร ปฎิบัติชอบ ในธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติบอกสอนเอาไว้ด้วยดีแล้ว ซึ่งคนทั่วไปที่ไม่ได้เข้ามาศึกษาว่าพระพุทธองค์นั้นให้ดูให้สังเกตุอย่างไร ? จะไม่มีวันรู้ได้เลย พระองค์จึงทรงตรัสไว้ในเรื่องที่ลาที่เดินตามฝูงโคไป แล้วมันก็ร้องว่าข้าก็เป็นโค ข้าก็เป็นโค ทั้งที่กีบเท้ามันก็ไม่เหมือน สีมันก็ไม่เหมือน แต่มันก็ยังเที่ยวเดินตามฝูงโคไป แล้วก็ร้องว่า กูก็เป็นโค ๆ ซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่า ภิกษุสาวกของพระองค์ก็เช่นกัน อธิกศีลสิกขา อธิกจิตสิกขา อธิกปัญญาสิกขา ก็ไม่เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ แต่ก็เที่ยวร้องออกไปว่าข้าก็เป็นภิกษุ ข้าก็เป็นภิกษุ ดังนี้ ซึ่งปุถุชนทั่วไปก็ยากที่จะมองออก หรือรุ้ได้เห็นได้ ถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้เคยศึกษาหาความรู้ว่าพระบรมศาสดาทรงให้สังเกตุอย่างไร ? วันนี้ก็ฝากกันไป พิจารณา ในสิ่งที่เราทั้งหลายก็ล้วนแต่รู้ได้เห็นได้ ก็ด้วยเพราะ เราเอง มั่นศึกษา ประพฤติปฎิบัติ ในธรรมะของพระบรมศาสดากันอย่างถุกต้อง ก็พึงที่จะรู้ตัวเอง รู้ในตัวเอง ว่าเรานั้น เป็นผู้ที่อยุ่ในธรรมวินัยของพระพุทธองค์กันแล้วหรือเปล่า ???ซึ่งไม่มีใครรู้ไปได้ดียิ่งไปกว่าตัวเรา และเมื่อเรามีธรรมเช่นไร คือเรามองเห็นธรรมใดมีอยุ่ในตน ก็ย่อมที่จะมองเห็นธรรมนั้นที่มีอยุ่ในผู้อื่น นี่ก็เป็น่ความจริงที่เราทุกคนล้วนพิสูจน์ได้ด้วยตนของตนเอง วันนี้ก็เอาไปใคร่ครวญกันเพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาสาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้า มาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภาดอนเมือง กทม.
เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของเก่าเอาไปใช้งานเชิญพิจารณาครับ
1.เลื่อยวงเดือน มากีต้า ของเก่าเอาไปใช้งานหรือเป็นอะไหล่มี 1 เครื่อง
2.หินเจียร มากีต้า 9523 NB ของเก่าเอาไปทำอะไหล่ หรือใช้งาน คุณ bowgap สถานะโอนเงินเเล้ว ส่งของให้เเล้ว PD 2376 0135 2 TH
3.สว่านไขควง ฮิตาชิ ของเก่า สภาพดีเอาไปใช้งาน คุณ tonywi สถานะโอนเงินเเล้วจัดส่งของไปให้เเล้ววันนี้( 27 ก.ค.63)
4.แท่นวางหัวบัดกรี ของเก่าสภาพดีมี 1 แท่น คุณ bigmong2550 สถานะโอนเงินเเล้วส่งของให้เเล้ว RI 0796 5787 0 TH
5.ไฟฉุกเฉิน เอาไว้ติดรถ หรือติดบ้าน ของเก่าเก็บมี 1 ชิ้น
6.ซองใส่สว่านไร้สายมากีต้าของเก่าสภาพเหมือนใหม่ มี 1 ซอง
กฏกติการมารยาทตามประเพณีนิยม จองกันไว้แค่2วันก็พอนะครับอย่าเกิน โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่ส่งของเข้ามาผมส่งของให้ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด โอนไวส่งไว
ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายอุดหนุน ก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อังคาร 28 ก.ค. 2020 21:26, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 15:29

1.เลื่อยวงเดือน มากีต้า ของเก่าเอาไปใช้งานหรือเป็นอะไหล่มี 1 เครื่อง ก็เป็นของเเท้นะครับ ผมถอดออกมาตรวจเช็คดูเเล้ว เเปรงถ่าน ยังเหลืออีกครึ่ง สภาพโดยรวมก็ยังโอเคอยู่ครับ เลื่อตัวนี้มีข้อเสียอยู่ คือ สายไฟไม่ใช่ของเดิม เเละมีรอยหนูกัดนิดหน่อย ผมปิดเทป เเละก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยดีเเล้ว ข้อต่อมาก็ลูกปืนท้ายทุ่น น่าจะต้องเปลี่ยน นะครับ เเล้วก็ยังมีใบเลื่อยไม่คมเเล้ว คงต้องไปหากันเอาใหม่ ผมทดลองเลื่อยดูก็พอเลื่อยได้ อยู่เเต่ไม่ค่อยเร็ว(เพราะใบเลื่อยมันไม่คม) เเละตัวบอร์ดี้ ก็เก่าเเละมีเจ้าของเดิมสลักชื่อเอาไว้ ผมเอาเทปปิดเอาไว้ เพื่อไม่ให้มีปัญหา สรุปโดยรวมก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลย ถ้าอยากจะใช้ ไม่ต้องซ่อมอะไรรับรองว่าใช้งานได้ปกติ เสียง ก็โอเคอยุ่ครับ เเต่ถ้าไม่ชอบใจอยากเอาไปทำให้ดี ก็เอาไปเป็นอะไหล่ เพราะขายไปในราคาประหยัด 999บาทรวมค่าส่ง ก็ประหยัดเงินไปได้ เยอะครับถ้าเทียบกับซื้อใหม่ หรือไปซื้อของโหล มาใช้
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ จันทร์ 27 ก.ค. 2020 09:36, แก้ไขไปแล้ว 8 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 15:30

2.หินเจียร มากีต้า 9523 NB ของเก่าเอาไปทำอะไหล่ หรือใช้งาน อันนี้ก็เป้นของเเท้ เเละก็มีข้อเสียหลายอย่างอยู่นะครับก่อนซื้อพิจารณากันก่อน ข้อเสียก็คือ ตัวสวิทต์เปิดปิดเสีย เเต่ก็เจ้าขอบเดิมเขาหาสวิทต์มาเเทน ตามที่เห็นในภาพ โมดิฟายด์เเล้วก็ใช้งานได้ตามปกติ สายไฟมีรอยชำรุดโดนหนูกัดมาเหมือนกัน เเต่ผมก็ปิดเทป ป้องกันไว้เรียบร้อยดีเเล้ว เเปรงถ่านยังเหลืออีกเป็นครึ่ง ข้อเสียอีกอย่างก็คือ ลูกปืน่าจะเริ่มหมดอายุ เพราะมีเสียงดัง เเละเฟืองก็น่าจะต้องเปลี่ยนจารบี หล่อลื่นได้เเล้ว ก็เอาไปใช้งานหรือจะเอาไปเป็นอะไหล่ก็ตามสะดวก ขายไป ในราคา 650 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 22:07, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 15:45

3.สว่านไขควง ฮิตาชิ ของเก่า สภาพดีเอาไปใช้งาน ก็เป็นขนาด 3.7 โวลท์ เป็นเเบตลิเธียม มาพร้อมเเท่นชาร์จ ก็ขายไปใช้งานกันครับ ราคา 750 บาทรวมค่าส่ง มีเเบตฯให้ก้อนเดียวนะครับถูกเเพงอย่างไรก็ขออภัยนะครับสว่านตัวนี้ราคาต้นทุนมาเเรง เเละก็ผมเองไม่ทราบราคาตลาด
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 16:42, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 16:15

4.แท่นวางหัวบัดกรี ของเก่าสภาพดีมี 1 แท่นขาย 100 บาทรวมค่าส่ง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 16:17

5.ไฟฉุกเฉิน เอาไว้ติดรถ หรือติดบ้าน ของเก่าเก็บมี 1 ชิ้น ก็เป็นของเกือบใหม่ เป็นสินค้า เก่าเก็บ ใช้งานได้ปกติ จะใส่ถ่านไฟฉายก็ได้ จะใช้ อเเดปเตอร์เสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ก็ได้ หรือจะ เอาไปใช้ในบ้านหาอเเดปเตอร์ ขนาด6 โวลท์ ก็ใช้งานได้ ขายไป 199 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 16:45, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 16:29

6.ซองใส่สว่านไร้สายมากีต้าของเก่าสภาพเหมือนใหม่ มี 1 ซอง ขาย 240 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
tonywi
โพสต์: 309
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:37
ที่อยู่: 13 หมู่3 ซ.นนทบุรี6 แยก2 ถ.นนทบุรี6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 17:34

3 ครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 17:47

รับทราบการจองขอบพระคุณอย่างสูงนะครับน้าขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
Golffu
โพสต์: 965
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 16:37
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 21:19

ต่อคิว 3สว่านไขควง ครับ
 
bigmong2550
โพสต์: 1631
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:48
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 21:57

# 4
 
bigmong2550
โพสต์: 1631
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:48
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 22:00

# 4
 
bigmong2550
โพสต์: 1631
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:48
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 22:02

# 4
 
bigmong2550
โพสต์: 1631
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:48
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 22:08

id line ผมคือ bigmong2550 ผมดู pm ไม่ได้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 22:10

Golffu » อาทิตย์ ก.ค. 26, 2020 9:19 pm เขียน:
ต่อคิว 3สว่านไขควง ครับ
ไม่ทันเเล้วครับน้า เพื่อนสมาชิกโอนเงินชำระค่าสินค้าเข้ามาเเล้ว ไว้คงมีโอกาสรับใช้ในโอกาสต่อไป ขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 22:17

bigmong2550 » อาทิตย์ ก.ค. 26, 2020 10:08 pm เขียน:
id line ผมคือ bigmong2550 ผมดู pm ไม่ได้
ครับรับทราบครับน้า ขอบพระคุณอย่างสุงนะครับ ขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
bowgap
โพสต์: 272
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:38
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 26 ก.ค. 2020 23:03

จอง 2 คับ
 
PTK10382
โพสต์: 580
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:20
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

จันทร์ 27 ก.ค. 2020 06:40

4Q
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

จันทร์ 27 ก.ค. 2020 09:18

bowgap » อาทิตย์ ก.ค. 26, 2020 11:03 pm เขียน:
จอง 2 คับ
รับทราบการจองนะครับน้าขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
bowgap
โพสต์: 272
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:38
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

จันทร์ 27 ก.ค. 2020 18:28

เลิกงานเดียวไปโอนเงินให้นะคับ นาย ทวี เจริญสุข
343/4 คุ้มหอก่อง ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 t.0836664734
 
bowgap
โพสต์: 272
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:38
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

จันทร์ 27 ก.ค. 2020 21:12

โอนเงินให้แล้วคับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

อังคาร 28 ก.ค. 2020 09:41

bowgap » จันทร์ ก.ค. 27, 2020 9:12 pm เขียน:
โอนเงินให้แล้วคับ
รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับน้า วันนี้ผมจัดส่งของไปให้เเล้วจะเเจ้งเลขที่พัสดุฯให้ทราบอีกครั้ง นะครับ
 
bowgap
โพสต์: 272
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:38
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 26 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

เสาร์ 01 ส.ค. 2020 09:06

หินเจียร มากีต้า 9523 NBส่งมาได้รับแล้วคับใช้ไดดีคับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 18 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน