ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12010
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 14:00

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน ก็มาพบกันอีกเช่นเคย ตั้งใจสดับในสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้บัญญัติบอกสอนเอาไว้ พระพุทธองค์ทรงได้เคยตรัสไว้ว่า การกล่าวในสิ่งอันใดๆที่เป็นที่น่ารักน่าปราถนาน่าพอใจ อันใดๆ (คือกล่าวคำอันเป็นที่เจริญหู ใจเจริญใจเพียงใด) ก็ยังไม่สู้ได้ซึ่งการกล่าวในเรื่องธรรมะ ที่พระพุทธองค์ทรงได้บัญญัติบอกสอนเอาไว้ดีแล้ว ฉนั้นการจะกล่าวในเรื่องอื่นใด อันพอที่จะมีประโยชน์อันเป็นประโยชน์อันถึงที่สุด ก็จึงกล่าวกันอยู่ในสิ่งเหล่านี้ เพราะการมัวไปรู้ ไปยกย่องสรรเสริญ หรือไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องอื่นอยู่ มันก็ไม่มีประโยชน์ มากที่สุด อันเราทั้งหลาย พึงจะพึ่งพาอาศัยและได้ประโยชน์ ในเรื่องที่จะกล่าว ที่รู้ อย่างนั้น เพราะประโยชน์ อื่นใดก็ตามที่เรารู้เราอาศัยอยู่ในเรื่องราวต่างๆ นั้น มันก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราให้พ้นไปจากกองทุกข์ ที่แท้จริง ได้ ซึ่งเราทุกคนก็คงจะไม่ต้องการที่จะแก้ทุกข์กันไปอย่างชั่วคราว คือแก้ไปแค่เพียงเวลาที่เราต้องประสบกับความทุกข์ พอทุกข์ไม่มี เราก็ไม่สนใจใส่ใจที่จะป้องกัน หรือหาหนทางที่จะออกไปกองทุกข์ที่มันจะเวียนเข้ามาอีก ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคน คิดกันไปไม่สุดจบ เพราะว่าภัยที่พึงจะได้รับยังไม่ประสบอยู่ต่อหน้า ตราบใดที่ภัยร้ายแรงนั้น มันประสบอยุ่ตรงหน้า เมื่อนั้นจึงจะพึงรู้ว่าเราปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้เปล่าประโยชน์ไปกับเรื่องไร้สาระ ตั้งมากมาย เสียดายเวลาเหล่านั้นขึ้นมา ก็บางทีอาจจะสายไปเสียแล้ว ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ตรัสเตือนไว้ว่า อย่าได้ตั้งตนอยู่ในความเป็นผู้ประมาท อย่าต้องถึงซึ่งความเดือดร้อนใจกันในภายหลังเลย เพราะเราทั้งหลายก็ไม่รู้ว่า เรานั้นจักจากโลกนี้กันไปในวันไหน เรื่องนี้ไม่มีใครบอกกันได้ เพราะกฏแห่ง อนิจจัง คือความไม่เที่ยง ทั้งหลาย ล้วนแทรกแซงอยู่ในทุกๆสรรพสิ่ง การที่มันสามารถแทรกแซงเข้าไปได้ในทุกสรรพสิ่ง ก็เพราะว่า มันอยุ่ในฝั่งของ สังขตธรรม คือธรรมที่ยังถูกปรุงแต่งได้ มันจึงล้วนแต่ถูกเหตุปัจจัยอันเป็นเครื่องปรุงแต่ง ทั้งหลาย แทรงแซงเข้ามาได้ตลอดเวลา ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั้น คือสัจจะความจริง ที่ธรรมฝ่าย สังขต(คือธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้) ทั้งหลายพึงจะต้องเป้น ต้องทำอยู่อย่างนั้นตลอดไป สาเหตุที่ไม่อาจที่จะหลีกออกไปพ้น จากสิ่งที่ถูก อะไรทำ ถูกอะไรปรุง อยู่ก็เพราะหนีออกจะระบบแห่งความปรุงแต่งไม่ได้ ด้วยเหตุที่ไม่รู้วิธี หรือไม่มี วิชชา วิชาคือความรู้ในเรื่องที่เรารู้มาทั้งหลายล้วนไม่สามารถเอามาใช้ในการที่จะหนีออกไปจากสิ่งเหล่านี้ได้ จะมีอยุ่วิชาเฉพาะแต่ที่พระพุทธองค์สั่งสอนเอาไว้เท่านั้น ที่จะเป็นหนทางเดินให้หนีออกไปได้จาก ระบบ นี้ ไปสู่ฝั่ง ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า อสังขตธรรม คือธรรมที่ไม่ถูกอะไรทำ ไม่ถูกอะไรปรุง เมื่อตั้งอยุ่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ เมื่อไม่มีอะไรทำ อะไรปรุงแต่งมันได้ มันก็จึงเที่ยงแท้ มั่นคง ถาวร เราจึงไม่ต้องกลับมาเวียนว่าย ตายแล้วเกิด ได้รับทุกข์เวทนา อยุ่กับความไม่เที่ยงแท้มั่นคงถาวร เหล่านี้ การได้เข้ามารู้ความจริงในหนทางดำเนินไปถึงซึ่งความดับทุกข์ได้โดยไม่มีส่วนเหลื่อนี้ จึงเป็นวิชาความรู้ที่ประเสริฐ กว่าวิชาความรู้ใดๆ เพราะรู้แล้วสามารถเอาตัวเองให้รอดพ้นไปเสียได้จากกองทุกข์อย่างแท้จริง นี่จึงเป็นเรื่องที่แตกต่างจากวิชาความรู้ทั่วๆไป เพราะประโยชน์มันทำให้เราไม่ต้องเป็นผู้ที่จะต้องเดือดร้อนใจ กันในภายหลัง เพราะการตายไม่มี ความบังเกิดขึ้นใหม่ย่อมไม่มี เมื่อไม่ต้องไปเกิด ก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องตาย ความเวียนว่ายก็หยุดจบสิ้นลงไป นี่คือการหยุดเสียได้ซึ่งกองทุกข์ ไม่ต้องทุกข์เพราะความไม่เทียง เพราะเข้าถึงซึ่งความเที่ยงแท้มั่นคง เพราะไม่มีอะไรทำ ไม่ถุกอะไรปรุง อีกต่อไป ฝั่งทั้งสองฝั่งจึงแตกต่างกันได้ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้ ไม่ได้มีอะไร มาเป็นเรื่องที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ไปเสียได้เพราะ มีปาฎิหาริย์ หรือใครดลบันดาลอะไรให้เรา เพียงเพราะนั้นรู้ วิชชา ในการออกไปพ้น ได้ด้วยตัวของเราเอง โดยมีพระตถาคตคอยเป็นผู้บอกหนทาง เราเชื่อฟังมีความเคารพรัก ศรัทธาในตัวพระองค์ท่าน ละความลังเลสงสัย ละความเห็นผิด ละความเข้าใจผิด ในสิ่งที่เป้นเครื่องชักนำให้หลงทาง เสียได้ ความหลุดพ้น ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ หรือเรื่องยุ่งยากอะไรอีกต่อไป ทุกๆคนที่ไม่โง่เขลาจนเกินไป ก็สามารถนำวิชาความรู้ง่ายๆ แค่นี้เอาไปพิจารณาใคร่ครวญตามไปได้ แล้วจะพึงเห็นได้ซึ่งสัจจะแห่งความจริง อันน่าอัศจรรย์ เพราะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระบรมศาสาสดาทรงได้รับรองว่าล้วนแต่ให้ผล ถ้าการประพฤติปฎิบัตินั้นยังดำเนินอยุ่ ไม่มีการสูญเปล่า แต่อย่างใด ส่วนการส่งผล นั้นก็จะขึ้นอยุ่กับ อินทรีย์ของผู้ที่นำไปประพฤติปฎิบัติ ( คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา )ใครที่มีความกล้าแข็งมาก ก็จะบรรลุธรรมไปได้ตามลำดับ ก็มีได้ตั้งแต่ แค่เพียง 7วัน7คืน ไปจนถึงช้าสุด 7ปี7เดือน ไม่ได้ขั้นใดก็ต้องได้ขั้นหนึ่ง จนได้ ถ้ากระทำติดต่อไม่ขาดตอน ด้วยเพราะเหตุปัจจัยที่ว่า เมื่อมีการกระทำบังเกิดขึ้นมาแล้วอย่างถูกต้องผลยอมบังเกิดขึ้นตามมา จะปราถนาหรือมิได้ปราถนาผลอันเป้นความแท้จริงถูกต้อง ย่อมบังเกิด หรืออุปมาด้วยการเดินมาถูกเส้นทางย่อมไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ วันนี้ก็เอาไปพิจารณาใคร่ครวญกันพอสังเขปเพียงเล็กน้อยแต่เท่านี้ ขออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 059 038 9813
ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของเก่าใช้งาน ลองพิจารณากันดูนะครับ
1.ประแจจับแป๊บ Bahco ขนาด 1 .1/2 นิ้ว สภาพดีมี 1 ตัว
2.อุปกรณ์บานแฟร์ ท่อทองแดง Imperial ของเก่าเอาไปใช้งาน คุณ niceware สถานะโอนเงินเเล้วรอจัดส่งของไปให้วันนี้( 3 ส.ค.63)
3.หัวเชื่อมแก๊ส +ตัวกันไฟย้อนกลับ (Flahblack )ของHarris ของเก่าเก็บ มี 1 หัว
4.หินเจียรมากีต้า ของเก่าเอาไปใช้งาน มี 1 ตัว
5.ด้ามจับสว่านโรตารี่ Bosch ของเก่มีสภาพดี มี 1 ด้าม คุณ bigmong 2550 สถานะรับทราบการจองเเล้ว

กฏกติกามารยาทตามประเพณีนิยม จองไว้สองวัน โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่เข้ามาจะรีบจัดส่งของไปให้นะครับโอนไวส่งให้ไว้ ถ้าไม่เย็นจนเกินไป จะส่งไปให้ในวันนั้น
สุดท้ายก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่แวะมาเยี่ยมชมอุดหนุนทักทายก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ จันทร์ 03 ส.ค. 2020 10:24, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12010
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 14:05

1.ประแจจับแป๊บ Bahco ขนาด 1 .1/2 นิ้ว สภาพดีมี 1 ตัว ขายไป1050 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 15:04, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12010
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 14:11

2.อุปกรณ์บานแฟร์ ท่อทองแดง Imperial ของเก่าเอาไปใช้งาน ขาย 350 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
niceware
โพสต์: 1822
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:11
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 14:15

2
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12010
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 14:25

3.หัวเชื่อมแก๊ส +ตัวกันไฟย้อนกลับ (Flahblack )ของHarris ของเก่าเก็บ มี 1 หัว ก็เป็นขอบเกือบใหม่ก็เเล้วกันครับ ยังไม่เคยใช้งาน เฉพาะตัวกันไฟย้อนกลับราคาซื้อใหม่ก็ 1200 เเล้วนะครับยี่ห้อนี้ ผมขายไปวันนี้ เเค่ 1300 บาทรวมค่าส่งครับ= ตัวหัวเชื่อมไม่ถึง100บาท ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์เเล้วครับ / ตัวกันไฟย้อนของยี่ห้อนี้ไว้ใจได้ในคุณภาพ เชื่อมทั้งที เลือกที่ปลอดภัยกับชีวิตกันนะครับ
ปล.ตัวหัวเชื่อมไม่ใช่ของยี่ห้อ Harris นะครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 16:38, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12010
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 14:26

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับน้า ขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12010
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 14:41

4.หินเจียรมากีต้า 9500NB ของเก่าเอาไปใช้งาน มี 1 ตัว ก่อนซื้อก็อ่านให้เข้าใจก่อนนะครับ หินเจียรตัวนี้มีข้อเสียหลายอย่าง ในเรื่องตัวบอร์ดี้ เก่ามีรอยมาก เเละก็เเตกอยู่เล็กน้อย ตามภาพที่ถ่ายให้เห็น สายไฟไม่ใช่ของเดิม ทุ่นเป็นใบพัดเหล็ก ก็ไม่เเน่ใจนะครับว่าของเดิมหรือเปล่า เเปรงถ่านยังเหลืออีกครึ่งกว่า ส่วนการใช้งานยังคงปกติดีทุกอย่าง ก็สามารถเอาไปใช้งานได้ตามปกติ ตัวบังใบ ไม่มี ให้ ตัามจับก็ไม่มี ขายไป 850 บาทรวมค่าส่งครับ (ปล.จริงๆผมซื้อมากะว่าจะเอามาเปลี่ยนบอร์ดี้ เเต่หาไม่ได้ก็เลยลองขายไปก่อนใครมีบอร์ดี้สวยๆรุ่นนี้ก็เอาไปใส่ใช้งานกันได้ครับ )ซื้อใหม่ไม่ต้องพูดครับ หลายพัน รุ่นนี้ดูตัวบอร์ดี้ก็รู้นะครับว่าทนเเค่ไหน ผ่านมาขนาดนี้ยังเสียงหวานไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับ เเละข้อสำคัญอะไหล่มีหาได้ทุกชิ้นครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 15:28, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12010
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 14:55

5.ด้ามจับสว่านโรตารี่ bosch ของเก่า มี 1 ด้ามราคา 230 บาทรวมค่าส่ง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
jam811
โพสต์: 2353
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:31
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 17:43

คิว 2
 
bigmong2550
โพสต์: 1631
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:48
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 02 ส.ค. 2020 21:17

# 5
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12010
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 2 ส.ค.63/ของใช้งาน /พอมีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 03 ส.ค. 2020 11:42

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 14 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน