ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12173
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามเย็น 11 ต.ค.63/ของเก่าใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 15:55

สวัสดี เพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับ ก็มาพบกันอีกครั้ง ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ตั้งใจสดับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้บัญญัติไว้ วันนี้ก็ไปทอดกฐินเพิ่งกลับมา ก็เอาธรรมะที่เคยบรรยายไว้นานเเล้วมา ให้อ่านกันอีกสักครั้งนะครับ ลองทบทวนกันไปอีกรอบ วันนี้ก็ว่าด้วยเรื่อง อนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ อันเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าเป็นส่ิงที่มีอยู่จริง เรื่อง ปาฎิหาริย์ ในโลกนั้นพระพุทธองค์ทรงรับรอง ว่ามีอยู่จริง มนุษย์โดยทั่วไปก็กระทำกันได้ ในอนุสาสนีย์ทั้ง 3ประการ คือ อิทธิปาฎิหาริย์ อเทสนาปาฎิหาริย์ และอนุสาสนีย์ปาฎิหาริย์ ปาฎิหาริย์2ประการแรก พระบรมศาสดาทรงกระทำได้ และทรงตรัสว่า พระองค์รู้สึกอึดอัด อืมระอา ขยะขะแหยงเกียจชัง ต่ออิทธิปาฎิหาริย์ และอเทสนาปฎิหาริย์ ส่วนอนุสาสนีย์ปาฎิหาริย์นั้นพระองค์ทรงยกย่องสรรเสริญ ไว้เป็นอย่างยิ่ง เราทั้งหลายเกิดมาในยุค ที่วิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้า เป็นอย่างมาก ก็เลยทำให้หลายต่อหลายคน ตัดสินไปว่า ปาฎิหาริย์ ที่มีอยู่ ทั้ง 3 อย่างดังที่พระบรมศาสดาทรงได้กล่าวมานั้น มันเป็นสิ่งที่ งมงาย หรือเป็นความไม่มีเหตุผล เพียงพอ ที่จะพิสูจน์ตรวจสอบได้ ในสมัยนี้ ซึ่ง หลายต่อหลายคนที่ คิดว่าตนเอง มีความรู้ดีแล้ว ก็จะคิดกันไปอย่างนั้นกันเป็นส่วนใหญ่ จนทำให้ลืม คิดกันไปว่า มีอนุสาสนีย์ปาฎิหาริย์ อันเป็น ปาฎิหาริย์ประการสุดท้าย ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่อง ทรงตรัสสรรเสริญ นั้น สามารถที่จะพิสูจน์ตรวจสอบกันได้ โดยไม่ยาก อนุสาสนีย์ปาฎิหาริย์คืออะไร คือ ปาฎิหาริย์อันเกิดจาก การที่ใครก็ตาม(มนุษย์ และเทวดา และผู้ที่มีสัญญา และใจ ไม่เป็นผู้วิปริตเสียสติ คือเป็นบ้า ไม่ได้กระทำอนันตริยกรรมไว้แต่ก่อน ที่จะมาได้ยินได้ฟัง ในคำสอน ) สามารถที่จะบรรลุในคุณธรรม เปลี่ยน สถานะจาก สัตว์ผู้ที่หลง กลายเป็นสัตว์ที่มีความรุ้ คือผู้ไม่หลง ถ่ายถอนอุปาทานคือความยึดมั่นในสิ่งที่ สัตว์ทั้งหลายหลงเข้ามายึดติดอยู่ ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริง ของตน ออกมาเสียได้ แล้วไม่ต้องกลับมาวนเวียน แวกว่าย อยู่ในกองทุกข์ อีกต่อไป นี่คือ อนุสาสนีย์ปาฎิหาริย์ อันเกิดขึ้นจากการได้สดับในคำบอกสอน ของพระพุทธองค์ พระบรมศาสดา ตถาต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ปาฎิหาริย์จะบังเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ ผู้ที่มีวาสนา มีบารมี มีความถึงพร้อม แล้วมีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง ได้พบได้เห็น ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้เคยบัญญัติ บอกสอน อันมีบัณทิตผู้รู้ใดๆ นำมาแสดงอยู่ โดยชอบ เขาเกิดมีศรัทธา มีความเคารพ เชื่อฟัง นำคำบอกสอนเหล่านั้นไปใคร่ครวญพิจารณา จนเกิดความเข้าใจ ในอรรถในธรรมเหล่านั้น เกิดความสุข เกิดปีติ จิตตั้งมั่น ในธรรมเหล่านั้นอันมีประการต่างๆ แล้วปลงศรัทธามีความเชื่อน้อมจิตไป ในความศรัทธานั้น ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ต่อพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ต่อสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว ปาฎิหาริย์จะบังเกิดขึ้นตามมา ก็คือ ผู้ที่มีศรัทธาอันหยั่งลงมั่นดีแล้ว เขาจะรักษาศีล ประพฤติปฎิบัติอยู่ในธรรม นี่คือปาฎิหาริย์ประการต่อมาที่เกิดจาก คำสอน ที่เรียกว่าอนุสาสนีย์ปาฎิหาริย์ ใครที่อยากรู้ว่า ตนเอง ได้รับอานิสงส์ ในการที่เมื่อมาได้ยินได้ฟัง ได้พบได้เห็น ในคำสอนของพระพุทธองค์แล้ว ตนเองมี ปาฎิหาริย์เกิดขึ้นมาหรือเปล่า ???? ก็สังเกตุได้จากสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้เคยตรัสไว้ ในลักษณะที่ว่ามา คือคนที่มีศรัทธา แล้วจะรักษาศีล ลักษณะของคนที่มีศรัทธาต่อพระพุทธองค์อย่างแท้จริงก็คือ เขาจะไม่เชื่อฟัง คำของคนอื่น และจะทำตามในคำที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำสั่งสอน ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ว่าคนที่มีศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริง เขาจะรักษาศีล นี่ก็เป็นเครื่องวัดความมีศรัทธาของเราทั้งหลายดูได้ว่า เรามีศรัทธาต่อพระบรมศาสดาของเรามากน้อยเพียงใดแค่ไหน แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสไว้อีกว่า ผู้ที่มีศีล ย่อมมีปัญญา หรือผู้มีปัญญาย่อมมีศีล คำนี้เป็นคำที่สมณะพราหมณ์อื่นเคยพูดกันมาก่อน แล้ว ภิกษุสาวกนำมากล่าว แล้วพระพุทธองค์ทรงรับรอง ซึ่ง ก็เป้นลักษะอาการที่ พระพุทธองค์ทรงทราบเองด้วยพุทธปัญญา อันหาที่สุดจบมิได้ ว่าคำพูดใด คำกล่าวใดนั้นเป็นข้อเท็จจริง ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงมีญาณหยั่งรู้ไปในอดีต ในอนาคต และในปัจจุบัน อย่างไม่มีประมาณ จึงทรงรู้ว่า ถ้อยคำใด ๆที่พระองค์จะทรง ตรัส ทรงรับรอง ทรงบัญญัติ ล้วนเป็นสิ่งที่ เป็น อากาลิโก คือเป็นสัจจะความจริง ไปโดยตลอด คำว่ามีปัญญา ก็คือการมีความรู้ ทำไม คนที่มีศีล แล้วจึงทำให้มีปัญญา ก็เพราะ ผู้ที่จะรักษาศีลได้ นั้นต้องเป็นผู้ที่สำรวมระวัง ในสิ่งสองสิ่งที่เป็นการกระทำไปใน กาย กับวาจา ศีลคือข้อประพฤติปฎิบัติ ในเรื่องของ กาย กับ วาจา เป็นการสำรวมระวัง มิให้กายกับวาจา นั้นผิดไปจากสิ่งที่เราจะสมาทานรักษาไว้ ยกตัวอย่าง ศีล๕ ข้อแรก ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ ก็เป็นการสำรวมระวังในเรื่องกาย คือการไม่กระทำปานาติบาท คือการฆ่า หรือการพรากเสีย ซึ่งชีวิต ในสัตว์ทั้งหลาย แม้ในสัตว์ตัวเล็กๆ เช่นมดดำ มดแดง อันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พวกเราพอจะสังเกตุเห็นได้ เลยต่ำไปกว่านั้น ก็ไม่ต้องไปกังวล เพราะเขาไม่สามารถเห็นมันได้ จะเกิดจากการฆ่าไปโดยไม่ได้เจตนา ก็ไม่ถือว่าเป็นบาปอกุศลใดๆ เพราะกรรมที่พระองค์ทรงบัญญัตินั้น พระองค์ทรงกล่าว ว่าจะต้องเกิดจากเจตนา (เรา กล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม) เมื่อเรารักษาศีลข้อนี้ แล้วมีปัญญา เกิดขึ้นมาอย่างไร??? ปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นมาเพราะการได้มีความรู้เกิดขึ้นในเรื่องการระวัง สำรวม ในจิต เพราะร่างกาย จะไปกระทำอะไรได้นั้น ต้องมีการสั่งการจากจิต หรือใจ ออกไปก่อน คือต้องมีความคิดเกิดขึ้นมาก่อน กาย กับวาจา ถึงจะรับคำสั่ง นั้นมากระทำได้ (พูดง่ายๆ คือก่อนที่เราจะกระทำกรรมใดๆ ไม่ว่าในทาง กาย หรือทางวาจา เราต้องคิดมาก่อน) เมื่อเราสมาทานตั้งมั่นในศีลทีเรารักษา เราก็ต้องสำรวมระวังอยู่ในจิต นี่คือการมีปัญญา ได้เกิดขึ้นมาแล้ว ก็จะเห็นว่า คนที่มีศีล เขาก็จะไม่ไปฆ่าสัตว์ หรือไปพรากชีวิต อะไรๆ เพราะในจิตเขานั้นมีปัญญา คือการใคร่ครวญสำรวมระวังรักษาจิตไม่ให้มัน ขาดสติ ไปละเมิดในสิ่งที่เขาสมาทานรักษาไว้ นี่คือลักษณะอาการของการมีปัญญา เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และก็เป็นอาการ ที่มันเป็นเหตุปัจจัย ที่ต่อเนื่องกัน เป็นธรรมที่สืบเนื่องมาด้วยกัน อันที่พระองค์ทรงตรัสว่า นี้คือธรรมที่เป็นเหตุ นี้คือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุ (คืออะไรมันมีเหตุมาจากอะไร) ซึ่งพระองค์บัญญัติว่าเป็น ปฎิจสมุปันธรรม คือธรรมที่มีเหตุเกิด และเหตุดับ ไปเพราะมีปัจจัย ซึ่งกันและกัน คือ เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะการบังเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป ( อิมัสมิง สติ อิทัง โหติ อิมัสสุปาทา อิทัง อุปัชฌะติ อิมัสมิง อสติ อิทัง นโหติ อิมัสนิโรธา อิทังนิรุทฌะติ) นี่คือปัญญา หรือความรู้ ในพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาทรงให้นิยามความหมายเอาไว้ คือการเข้ามารู้ใน เหตุปัจจัย ของการเกิดขึ้นและการดับไป ของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ว่าล้วนเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือมันไม่เทียง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป หาความเที่ยงแท้มั่นคงถาวรอะไรมิได้ เมื่อรู้ในสัจจะความจริง ก็น้อมนำเข้ามาใส่ตัว พิจารณาเห็นอยู่ ในความเป็นอย่างนั้นอย่างถูกต้อง แล้วก็ถ่ายถอนอุปาทาน อันเกิดขึ้นมาแล้วให้หมดสิ้นไป ซึ่งลำดับแห่งความถ่ายถอน อุปาทาน นั้น ก็คือ คุณสมบัติของอริยบุคคลในขั้นต่างๆ ถ่ายถอนในอุปาทานได้นอ้ยก็เป็นอริยบุคคลในขั้นต้น ถ่ายถอนได้มาก ก็เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็น อริยบุคคลขั้นกลางและขั้นสูง ซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามาก มีปัญญาบริบูรณ์ สุดท้ายก็สำเร็จ ในความเพียรบรรลุในข้อประพฤติปฎิบัติ เป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ คือข้อประพฤติปฎิบัติ เพื่อความได้เป็นในสิ่งเหล่านี้ นี่คือ ลักษณะแห่ง อนุสาสนีย์ปาฎิหาริย์ ที่เกิดขึ้นได้จากการได้ยิน ได้ฟัง ได้พบ ได้เห็น ในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงบอกสอนเอาไว้ วันนี้ก็คงจะเข้าใจกันได้โดยไม่ยากเกินไป คนที่ไม่เข้าใจ ก็อ่านหลายๆครั้ง ทบทวนใคร่ครวญไปโดยแยบคาย ก็จะสามารถเข้าใจได้เอง ไปโดยปริยาย (เพราะอย่างที่พระองค์ตรัส คำของพระองค์นั้นเป็นอนุสานสนีย์ปาฎิหาริย์ จะมีปาฎิหาริย์เกิดขึ้นกับใครได้ ก็คนนั้นต้องมีศรัทธาในคำสอน อย่างแท้จริง คนที่ยังไม่มีศรัทาอย่างแท้จริง พิจารณาอย่างไรก็ อนุสาสนีย์ปาฎิหาริย์ก็ไม่เกิด ก็เหมือนอย่างปาฎิหาริย์ ใน2ข้อแรก ไม่เคยได้สมาธิ ไม่เคยฝึกฝน ก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริง อันนี้ก็ฝากทิ้งทายไว้ เผื่อใครมีคำถามว่าทำไม ถึงไม่เข้าใจ อันนี้เป็นคำตอบ ในแบบปฎิจจมุปันธรรม คือธรรมทั้งหลาย ล้วนเกิดมาแต่เหตุซึ่งบางคนก็หาคำตอบไม่ได้ว่า ตนเองฟังธรรมไปแล้วไม่เข้าใจ ก็อย่าไปโทษใคร หรือไปคิดไปอย่างอื่น มันมีเหตุปัจจัย ของมันอยู่ ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็คือเรื่องของกรรมของสัตว์โลก ซึ่งแม้ในครั้งพุทธกาล พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมด้วยพระองค์เอง แท้ ๆ ผู้ที่ไม่เข้าใจ ไม่มีศรัทธา ไม่มีวาสนา ต่อระองค์ ก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง ไม่มีจิตที่จะมาสามารถรอบรู้ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง นั่นก็เพราะเป็นกรรมของของสัตว์โลก ที่ล้วนแต่มีอยู่ไม่เท่ากัน ) วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้า มาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภาดอนเมือง กทม.
เลขที่บัญ่ชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของใช้งานราคาประหยัดลองพิจารณากันดูครับ
1.สายสัญญาน RG 58 ของเหลือจากงาน เอาไปใช้กันถูกๆ
2.OPW DOVER KAMLOK อุปกรณ์ในโรงงาน เอาไปDIY
3.หัวเป่าลม จากญี่ปุ่น ของเก่า มี 1 หัว
4.Metal suface theatment Samrex
5.เบรกเกอร์กันดูด RCBO สเเควร์ดี ชไนเดอร์ ของเก่ามี 2 ตัว
กฏ กติกามารยาทตามประเพณีนิยม จองไว้ไม่เกินสองวัน โอนเงินเเล้วเเจ้งที่อยู่เข้ามา ผมจัดส่งของให้ได้ทุกวันนะครับ
สุดท้ายก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่่เเวะมาเยี่ยมทักทาย ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่าน สวัสดีครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 16:59, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12173
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 11 ต.ค.63/ของเก่าใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 16:03

1.สายสัญญาน RG 58 ของเหลือจากงาน เอาไปใช้กันถูกๆ ก็มีอยุ่2ม้วน นะครับ เป็นยี่ห้อจากญี่ปุ่น 1่ม้วน กับยี่ห้อ STL อีกหนึ่งม้วน เป็น RG58a กับ RG 58c ก็เป็นสายนำสัญญาน ของวิทยุ สื่อสาร นะครับเหมาะกับงานด้านนี้ จะเอาไปเดินกล้องก็ได้อยุ่เเต่มันจะเเพงเกินความจำเป็น ความยาวโดยประมาณ ก็ 25 เมตร นะครับ ทั้งสองม้วนใกล้เคียงกัน ขายม้วนละ 250 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12173
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 11 ต.ค.63/ของเก่าใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 16:10

2.OPW DOVER KAMLOK อุปกรณ์ในโรงงาน เอาไปDIY ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับ ลองเอาไปใช้กันดู ครับ ขายไป 350
บาทรวมค่าส่งครับ ตัวอย่างง่ายๆก็เอาไปไว้สำหรับ ทำที่เปิด/ปิด ท่อทิ้งของเหลว ขนาด 1 นิ้ว สะดวกไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อย่างอื่น เเละท่ี่สำคัญ ตัวมันเป็นสเเตนเลส ทนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเเรงดัน เเรงดึง เเรงกดทับ หรือการกัดกร่อน ใครจะนำไปใช้ก็พิจารณาตรงนี้รวมเข้าไปด้วย ประโยชน์มันมี ประมาณนี้ ครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อังคาร 13 ต.ค. 2020 09:34, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12173
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 11 ต.ค.63/ของเก่าใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 16:15

3.หัวเป่าลม จากญี่ปุ่น ของเก่า มี 1 หัว ก็ขายไป 140 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 17:14, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12173
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 11 ต.ค.63/ของเก่าใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 16:31

4.Metal suface theatment Sanrex ก็เป็นเครื่องที่ใช้งานเกี่ยวกับการ ทำให้โลหะมัน มีปฎิกิริยาด้วยไฟฟ้า วิธีการใช้ก็ หลายรูปเเบบ ครับ ใครจะซื้อก็โทรมาคุยกัน ใครที่ใช้งานเป็นอยุ่เเล้วก็ จองได้เลยครับ ขายไป 5500 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 16:41, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12173
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 11 ต.ค.63/ของเก่าใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 16:38

5.เบรกเกอร์กันดูด RCBO สเเควร์ดี ชไนเดอร์ ของเก่ามี 2 ตัว ขออภัยถ่ายภาพไม่ชัด เเสงไม่คอ่ยมีครับ ใครอยากได้ภาพละเอียดก็เเอดไลน์มาจะส่งภาพที่น่าจะชัดกว่านี้ไปให้ดุ ตอนนี้ขายไปก่อน เฉพาะ ตัวกันดูด 2 ตัวที่เห็นมีสายไฟออกมานะครับตัวอื่นไม่เกี่ยว ขายตัวละ 400 บาทรวมค่าส่งครับขนาด 20 เเอมป์ทั้งสองตัวนะครับ มีตัวหนึ่งสายนิวตรอลสั้นไปนิดนึง ใครซื้อเหมาสองตัวลดเหลือ 750 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
skornkaew
โพสต์: 506
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 16:08
PM

Re: สวัสดียามเย็น 11 ต.ค.63/ของเก่าใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 21:14

3
 
skornkaew
โพสต์: 506
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 16:08
PM

Re: สวัสดียามเย็น 11 ต.ค.63/ของเก่าใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 22:33

3
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12173
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 11 ต.ค.63/ของเก่าใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 11 ต.ค. 2020 22:44

รับทราบการจองขอบพระคุณอย่างสูง ขอให้มีความสุขความเจริญครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 27 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน