ขาย อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 13:39

สวัสดียามบ่าย เพื่อนสมชิกทุกๆท่าน ก็เป็นโอกาสที่ดีอีก วันที่ได้มาพบกัน สมัยนี้นับวันยิ่งอยู่กันยากขึ้นไป ทุกทีๆ ดูอย่างเรื่อง มลพิษ ทางอากาศ ใครเลยจะทราบได้ว่า เราต้องมาผจญ กับสิ่งที่เราต้อง หายใจ กัน เข้าไป แล้วอยู่ๆ ก็ดันมี อะไรที่มันเจือปนมากับอากาศ ที่เป็นภัย ต่อร่างกาย นี่แหละความไม่เที่ยง ของสรรพสิ่งทั้งหลาย ใครเลยจะรู้ได้ว่า แม้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคภัย อายุยังน้อย แต่อยู่ๆ ดันไปรับอากาศที่มันเป็นมลพิษ เข้ามาสู่ร่างกาย ก็เป็นเหตุให้ เกิดความเจ็บไข้ไม่สบายกันขึ้นมาได้ นี่เหตุปัจจัยของความไม่เที่ยง แท้ อะไรเลย ในโลกใบนี้ ฉนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเตือนไว้เป็น ปัจฉิมโอวาท ในเรื่องที่ให้ตั้งตนไว้ อยู่ในความไม่ประมาท จะไม่ต้องมีความเดือดร้อนใจกัน ในภายหลัง
แล้วพระองค์ท่านก็ทรงตรัสไว้ในเรื่อง ของการที่ทำอย่างไร ถึงจะไม่ต้อง เป็นผู้ประมาท เป็นผู้ที่ไม่ต้องเดือดร้อนใจ ในภายหลัง พระองค์ก็ทรงให้มี อินทรีย์สังวรณ์ คือการ มีสติ สำรวมระวังอยู่ใน อายตะนะ ทั้งหลาย อันมีกาย เป็นที่ตั้ง คือการสำรวมระวังอยู่ใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยวางจิต ที่เป็นตัวนามธรรมที่ทำหน้าที่เป็นผู้รู้อยู่ใน สติปัฎฐานทั้งสี่ คือรู้อยู่ใน กาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งพระองค์บัญญัติไว้ว่าเป็นกองแห่งกุศลอันแท้จริง นี่คือการสังวรณ์สำรวมระวัง อยู่ในอินทรีย์ ทั้งหลาย อันเป็น การกระทำกรรม ที่เป็นฝักฝ่ายแห่งกองกุศล โดยแท้จริง
พระองค์ทรงตรัสไว้อีกว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ ฉนั้นจะดับทุกข์ได้ ก็ต้องมา สร้างเหตุปัจจัย ให้เกิดความรู้ อย่างทั่วถึง ว่า เมื่อตา เห็นรุป แล้ว เป็นรุป ที่ทำให้เรา เกิดสุขทุกข์ หรือ อุเบกขา การสำรวมสังวรณ์ระวังอยู่จึงทำให้มีความรู้ ว่า จิตไปตั้งอาศัยอยู่ใน อารมณ์ใด ( สุข ทุกข์ อุเบกขา)หรือรวมเรียกไปว่า เวทนา ใดๆ เวทนาทั้งหลายล้วนแต่ประชุมลงไปในความทุกข์ คือไม่ว่าเรามีอารมณ์ไปตั้งอาศัยอยู่ใน เวทนาตัวใด ก็ตาม สุดท้าย เวทนาเหล่านั้นก็ล้วนแต่ประชุมลงในความทุกข์ ความทุกข์คือการแตกสลาย คือมันไม่ตั้งอยู่โดยถาวร สุขก็เป็นทุกข์ คือมันแตกสลายได้ มันเสื่อมไปได้ ทุกข์ ก็เป็นทุกข์ คือมันก็ดับไปได้ แตกสลายไปได้ อุเบกขาคืออารมณ์เฉยๆ คือไม่สุขไม่ทุกข์ มันก็แตกสลาย คือมันก็ดับไปได้ สรุปรวมก็คือ เวทนาใดๆ เวทนาทั้งหลายล้วนประชุมลงในความทุกข์ ฉนั้นผู้ที่ไม่รู้ ในข้อเท็จจริงเหล่านี้ ก็จึง มีความเดือดร้อนใจ กาย เมื่อถูก ความทุกข์ทั้งหลาย หยั่งเอาแล้ว ก็จะตกอกร่ำไห้ เสียอกเสียใจ ไปกับ สิ่งที่เข้ามากระทบ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ ที่จรเข้ามากระทบ แล้วเกิด เวทนา เกิดตัณหา เกิด อุปาทาน เกิด เป็นภพ เป็น ชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสะทั้งหลาย จึงบังเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้ นี่คือเหตุอันเป็นแดนเกิดพร้อมขึ้นแห่งกองทุกข์ และมันก็สามารถดับไปได้ ด้วยการใช้ความรู้ เข้าไปกระทำให้แจ้ง ในความเป็นจริง ทั้งหลายเหล่านั้น เกิดเป็น วิชชา คือความรุ้แจ้ง ในเหตุเกิด และในความดับลงไปได้ แห่งกองทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวง ย่อมที่จะถอน อุปาทาน ในสิ่งที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัย ในฐานที่ตั้งเหล่านั้น ว่ามัเหตุปัจจัยอะไร เมื่อรู้เท่าทันในเหตุเกิด และความดับไปได้ แห่ง กองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง การที่ไป เมาหมก สยบมัวเมาอยู่ในกองทุกข์ ด้วยเหตุแห่งความไม่รู้ ข้อเท็จก็จะหมดไป เมื่อถอนอุปาทานออกมาจากสิ่งที่มัน มันหลงผิดออกมาเสียได้ ความที่วิญญาณจะเข้าไปตั้งอาศัย ในวิญญาณฐีติ (คือสถานที่ตั้งแห่งวิญญาณ คืออยู่ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร ) ก็ถูกรู้เห็นได้โดยชอบ อุปาทานที่จะเข้าไปตั้งอาศัยในวิญญาณที่เข้าไปตั้งอยู่ ด้วยความเห็นผิด ก็หมดสิ้นไป โดยลำดับ การรอบรู้ยิ่งในกองทุกข์ ก็มีแจ่มแจ้งได้ด้วยปัญญา ผุ้ที่ล่วงรู้แจ้ง ได้ด้วยปัญญาโดยชอบย่อมหลุดพ้น ไปเสียได้จากกองทุกข์ โดยสิ้นเชิง คือเมื่อถึงเวลาที่กายนี้ต้องแตกทำลายลงไป วิญญาณที่จะไปหลงผิดยึดถือใน อุปาทาน ภพ ชาติ ย่อมขาดสิ้นลง เมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัย ก็หลุดพ้นไปได้เองโดยชอบ ถอนได้สิ้นในอุปาทานทั้งหลายทั้งปวง เข้าสู่ระบบที่ไม่มีอะไรไปปรุ่งแต่งได้ คือ อสังขตธรรม คือธรรมที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่ง ไม่ต้องมีการเกิด หรือปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มี ภาวะอย่างอื่นปรากฏ ไม่ถูกปรุ่งแต่งด้วยอะไรๆ แต่พระบรมศาสดาทรงรับรองว่ามีอยุ่ ไม่ใช่การขาดสูญ หรือเป็นความไม่มี การหลุดพ้น นั้นเป็นอาการของความดับเย็น หรือที่พระองค์ตรัสว่า นิพพาน คือความสงบ รำงับ ดับเย็นในอัตภาพ ไม่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ไม่มีความงามไม่งาม ความกว้าง ยาว เล็ก สั้นใหญ่ ไม่มีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ แต่ก็ไม่มืด ไม่ประกอบด้วย ดิน น้ำ ไฟ ลม คือธาตุ ที่ยังแตกสลายไปได้ นี่นัยความหมายที่พระบรมศาสดาทรงให้นิยาม คำว่าหลุดพ้น นิพพานเอาไว้ ไปเสริซหากันดูก็ได้ อยุ่ในหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดทางประวัติศาสตร์ ของศาสนาพุทธ คือในพระไตรปิฎก ในส่วนที่เป็นพุทธวจน คือคำที่พระองค์ตรัสออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง แล้วมีการการบันทึกสืบทอดกันต่อๆมา ไม่มีคำของคนอื่นมาอธิบาย แต่งเติม เข้าไป เป็นคำที่พระศาสดาทรงอธิบายด้วยพระองค์เอง มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันไปโดยรอบกับพระสูตรอื่นๆ ด้วยเป็น ระเบียบวินัยแห่งพระสุคต (สุคตวินิโย) คือคำที่พระองค์บัญญัติล้วนไม่ขัดแย้งกันไปโดยประการอื่น และเป็นไปเพื่อความหน่าย คลายกำหนัด ดับไม่เหลือ เพื่อนิพพาน และยังเป็น อกาลิโก คือถูกต้องตรงจริงไปตลอดชั่วกาลนาน วันนี้ก็ทำความเข้าใจกันไป พอสมควรเพียงเท่านี้ ขออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 080 429 8773 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินมาที่ ธ.กรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภา ดอนเมือง กทม.
เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu
วันนี้มีอะไรบ้างก็มีรายการตามข้างล่างนี้ พอใช้ประโยชน์ได้ก็พิจารณาไป ยังไม่เห็นประโยชน์ก็ ดูไว้ เป็นความรู้
1.อะไหล่ สว่านกระแทก (อิมแพคดริล )มากีต้า ของเก่าขำรุดเอาไปเป็นอะไหล่มี 1ตัว คุณ woodlike สถานะรับทราบการจองเเล้ว
2.อะไหล่ มัลติมิเตอร์ จากญี่ปุ่น เสีย แต่สภาพภายนอกยังดี มี 2 ตัว คุณ aom_ice จองซันวา สถานะโอนเงินเเล้วส่งของให้วันนี้ (9ก.พ.62)
3. อะไหล่ หัวจับสว่าน ROHM Germany ของเก่า มี 1 หัว
4.กระเป๋าใส่อุปกรณ์ Golla Genmob ขายไม่แพง คุณ botekobสุถานะโอนเงิน ส่งของไปให้เเล้ว PC 355 6425 1 TH
5 สเกล จากญี่ปุ่น ของเก่า ซื้อ 1 เเถมอีก 1 คุณ varachat สุถานะโอนเงิน ส่งของไปให้เเล้ว PC 355 6422 5 TH
กฏกติกามารยาทตามประเพณี นิยม จองไว้ สักแค่ 2 วัน เป็นอย่างข้า โอนแล้วก็แจ้งที่อยู่จัดส่งของมาให้ทราบกันด้วย มีปัญหาสอบถามก็ติดต่อได้ทั้ง 3 ทาง คือทางเบอร์โทร ทางพีเอ็ม หน้ากระทุ้ หรือจะทางไลน์ไอดีก็ได้ แอดกันเข้ามา
สุดท้ายก็ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชม ทักทายและอุดหนุนกันอยู่ด้วยดี เสมอมา ขอให้มีความสุขความเจริญกันไปทุกๆท่านนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 10 ก.พ. 2019 21:17, แก้ไขไปแล้ว 6 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 14:30

1.อะไหล่ สว่านกระแทก (อิมแพคดริล )มากีต้า ของเก่าขำรุดเอาไปเป็นอะไหล่มี 1ตัว ก่อนจะซื้ออ่านให้เข้าใจนะครับ สว่านตัวนี้เป็นของเสียขำรุด ฟิลด์คอย น่าจะร้อนจนบวม ทำให้ทุ่นมันหมุนเเล้วไปเสียดสี เกิดเสียงดังเเละร้อน ต้องเอาฟิลด์คอยไปพันใหม่ ก็ใช้งานได้ปกติครับ ทุนเฟืองยังดี ซึ่คอมมิวก็ยังโอเค อยุ่ ครับ รุ่นพวกนี้ราคาซื้อให้ค่อนข้างเเพง ให้พอมีกำลัง ก็เอาไปซ่อมใช้ต่อได้อีกนานครับ ค่าพ้นฟิลด์คอยผมถามเเล้วประมาณ 650 บาทครับ

ผมขายไปเป็นอะไหล่ ในราคา 350 บาทรวมค่าส่งครับ เเปรงถ่าน อะไรก็ยังเหลืออีกเยอะ ครับ ราคานี้ถือว่าคุ้ม เเค่ได้ทุ่นตัวเดียวก็คุ้มเเล้วครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:07, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 14:50

2.อะไหล่ มัลติมิเตอร์ จากญี่ปุ่น เสีย แต่สภาพภายนอกยังดี มี 2 ตัว ก่อนจะซื้อไปก็อ่านให้เข้าใจนะครัย มัลติมิเตอร์ เป็นอุปกรณ์เครื่องวัดของช่างไฟ ช่างอิเล็กฯ สารพัดช่างก็ว่าได้ ที่เกี่ยวข้องกับไฟ ต้องมีกันไว้ เป็นอุปกรณ์สำคัญ ฉนั้นยี่ห้อ ที่มั่นใจ ใช้งานได้ดี ใช้ได้คุ้นเคย ก็มีอยุ่ไม่กี่ยี่ห้อ ซึ่ง 2 ยี่ห้อนี้ก็ล้วนเเต่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับช่างรุ่นเเรกๆเป็นที่ทราบกันดี นะครับ จะซื้อหากันใหม่มันก็ราคาค่อนข้างเเพง ถ้าใครพอมีฝีมือ ก็เอาไปซ่อมกันได้ นะครับ ผมตรวจเช็คดูเเล้ว มันไม่รู้เป็นอะไร น่าจะพวกตัวตานทาน ที่มันเสื่อมหรือขาด ไป นะครับ อุปกรณ์อื่นๆยังพอ ใช้งานได้อยุ่นะครับ ตัวยี่ห้อ Sanwa เอาไปวัดไฟ 220 .ก็ยังเข็มขึ้นอยุ่ เเต่วัดย่านอื่น ไม่ขึ้น อีกยี่ห้อ คือ Kyoritsu วัดโวลท์ AC / DC ได้ปกติ เเต่วัด โอมห์ไม่ขึ้น ทั้งสองตัวขายไป ตัวละ 150 บาทรวมค่าส่งให้เเล้ว ใครซื้อ 2 ตัวเลยก็ราคาเท่านี้เเหละครับ ไม่ลดราคา เพราะถือว่าขายถูกเเล้ว ใครเอาตัวไหนก็บอกไว้ด้วย
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:01

3. อะไหล่ หัวจับสว่าน ROHM Germany ของเก่า มี 1 หัว จะขายไปเเบบ ทั้งตัวสว่านพร้อมหัวก็ขี้เกียจ เปลืองค่าส่ง ครับเเล้วก็มันน่าจะเอาไปซ่อมไม่คุ้ม เลยเเยกขายไปเฉพาะหัวจับ ใครซื้อผมจะพยายามถอดออกจากเฟืองให้นะครับ เเต่ถ้าถอดไม่ได้จะส่งไปให้ถอดกันเอาเอง 55 ก็ถอดไม่ยากหรอกครับ หาอะไรจับที่เเกนเเล้วก็ใช้หกเหลือมตัวเเอลใส่ปากจับ ตีด้วยค้อน ให้หมุนออกจากตัวเราเเค่นี้ก็หลุดออกมาเเล้วครับ ว่างๆจะถอดให้ครับ ขายไป 199 บาทรวมค่าส่งครับ (เเค่ด้ามจับผมก็ขายเเพงกว่านี้ นะครับ ราคานี้ไม่เเพงเลย)
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ เสาร์ 09 ก.พ. 2019 18:01, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:14

4.กระเป๋าใส่อุปกรณ์ Golla Genmob ขายไม่แพง กระเป๋าอันนี้น่าจะมาจากนอก ครับเมืองไทยเราก็คงหายากกันอยุ่ครับ ขายไป 130 บาทรวมค่าส่ง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
woodlike
โพสต์: 92
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 13:48
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:18

รับ 1 ครับ
 
botekop
โพสต์: 2910
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 22 ก.ย. 2018 10:06
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:23

รับรายการที่ 4 ครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
oam.ice
โพสต์: 6596
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 15:30
ที่อยู่: korat
PM
ติดต่อ:

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:24

2ซันวา
Click>>>>>>รูปภาพ

รูปภาพ
----------------------------------------------------------
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:31

5 สเกล จากญี่ปุ่น ของเก่า ซื้อ 1 เเถมอีก 1 อันที่เเถมของ fabercastel เเต่สภาพเก่ามาก ก็เอาไปลองพิจารณากันดูนะครับ ใครเห็นว่ามีประโยชน์ใช้สอยก็ซื้อไป ขาย 90 บาท รวมค่าส่ง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:33

woodlike » เสาร์ ก.พ. 09, 2019 3:18 pm เขียน:
รับ 1 ครับ
รับทราบการจองขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:35

botekop » เสาร์ ก.พ. 09, 2019 3:23 pm เขียน:
รับรายการที่ 4 ครับ
รับทราบการจองขอบพระคุณอย่างสูงครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 15:36

oam.ice » เสาร์ ก.พ. 09, 2019 3:24 pm เขียน:
2ซันวา
รับทราบการจองขอบพระคุณอย่างสุงนะครับ
 
หมูบิน
โพสต์: 1299
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:34
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 16:22

รับ2ที่เหลือ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 16:32

หมูบิน » เสาร์ ก.พ. 09, 2019 4:22 pm เขียน:
รับ2ที่เหลือ
รับทราบการจองนะครับน้า ขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
varachak
โพสต์: 269
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 15:40
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 19:40

5
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 20:56

รับทราบการจองนะครับน้า ขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีคววมสุขความเจริญนะครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
เฉลิมชัย
โพสต์: 5189
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 15:30
ที่อยู่: 27ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 22:50

รับ 3 ถ้าปากจับดอกยังสวยและหัวหมุนได้ลื่นดีครับ
*****น้าๆครับถ้าผมจองสินค้าท่านใดไว้แล้วลืมโอน pm ด้วยนะครับ*****
 
Virgogo
โพสต์: 2516
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:20
ที่อยู่: 32/280 หมู่บ้าน ประชาสุข ถนน ประชาอุทิศ แขวง/เขต ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ก.พ. 2019 23:56

แวะมาชม
 
varachak
โพสต์: 269
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 15:40
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ก.พ. 2019 07:28

รายการที่ 5 แจ้งโอนเงิน รายระเอียดส่งไปทางไลน์แล้วครับ
 
หมูบิน
โพสต์: 1299
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:34
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ก.พ. 2019 08:06

รับ2ที่เหลือโอนให้แล้วครับ150บาทส่งรายละเอียดทางไลน์แล้วครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11374
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ก.พ. 2019 09:59

สวัสดีครับน้า ผมยังไม่เห็นไลน์ของน้านะครับ เเจ้งกลับไปทางพีเอ็มเเล้วครับ อย่างไรส่งที่อยุ่มาทางพีเอ็มก็ได้นะครับ
ปล.ไลน์ผมรูปโปรไฟล์เป็นรูปดอกบัวนะครับ น้า
 
varachak
โพสต์: 269
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 15:40
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 9 ก.พ.62/ ของเก่า เอาไปทำอะไหล่ /มีเวลาว่างๆก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ก.พ. 2019 12:10

ขอโทษครับ ผมแจ้ง PM ไปใหม่แล้วครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 8 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน